Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWI-10b
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Prowadzenie zajęć w formie praktycznej stworzy warunki studentom do stosowania aktywnych metod nauczania chemii w szkole podstawowej. Studenci zapoznają się z doświadczeniami, jakie można przeprowadzić w szkole na lekcji chemii, ponieważ wykorzystanie eksperymentów przez nauczyciela w procesie dydaktycznym stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na jakość nauczania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne pozwolą na przygotowanie informacji oraz nauczenie planowania i prowadzenia eksperymentów na lekcji chemii, a także dokonywania obserwacji oraz formułowania wniosków z nich płynących. Wykonywane doświadczenia chemiczne pozwolą również na przekonanie o wadze zasad dotyczących BHP oraz zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/ semestr 1

Laboratorium: 30 godz.

Metody dydaktyczne: pogadanka, laboratoryjna, problemowa

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 50 godz 2 ECTS

Zajęcia pozawykładowe 30 godz. 1.2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16.3 godz. 0.7 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 3.8 godz. 0.9 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50 godz. 2.0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33.8 godz. 1.4 ECTS

2) o charakterze praktycznym 50 godz. 2 ECTS

Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej.

2. „Chemia w szkole” - czasopismo

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Potrafi zaplanować i wykonywać proste eksperymenty chemiczne

3. Potrafi napisać kartę pracy ucznia z lekcji chemii na określony temat oraz sporządzić sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów

4. Potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, złożenie kart pracy ucznia lub sprawozdań z przeprowadzonych zajęć.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z laboratorium:

• ćwiczenia laboratoryjne

• karty pracy ucznia (lub sprawozdania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)