Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii ogólnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- przedstawienie przedmiotu psychologii ogólnej i jej celów

- zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka

- przedstawienie przebiegu i funkcji wybranych procesów psychicznych (uczenie się, emocje, motywacja, procesy poznawcze)

- wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – przedmiot fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki psychologia

Rok studiów/semestr rok pierwszyi, stopień drugi, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 15 godzin

Metody dydaktyczne wykład, praca z tekstem, dyskusja na forum

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta

- odsłuchanie wykładów

15 x 1h =15h

- samodzielna lektura 7 x 1h =7h

- lektura i aktywność na forum (eduPortal) 2h

- przygotowanie do

zaliczenia i wykonanie testu

razem: 27h

(odpowiada 1pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 17h (odpowiada 0,8pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 2h (odpowiada 0,1pkt ECTS)

Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2006). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów (KP7_WG10)

Absolwent zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne (KP7_WG9)

Absolwent potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów (KP7_UW8)

Absolwent potrafi podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów (KP7_UW14)

Absolwent jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia (KP7_KR6)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - test. 51% punktów jest konieczne do uzyskania oceny dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)