Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PRZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyk jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela chemii.


Skrócony opis:

W czasie odbywania praktyki zawodowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela chemii student zdobywa doświadczenie i stosuje nabytą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zajęć z pedagogiki i psychologii z rzeczywistością pedagogiczną.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/ semestr 2

Praktyka: 60 godz. – semestr 2

Praktyka pedagogiczna: 30 godz. - semestr 2

Metody dydaktyczne: problemowa, dyskusja, pogadanka, laboratoryjna

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 75 godz. 3.0 ECTS

Wykłady 0 godz. 0.0 ECTS

Zajęcia pozawykładowe 90 godz. 3.6 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów -26.3 godz. -1.1 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 11.3 godz. 0.5 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 75 godz. 3.0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 101.3 godz. 4.1 ECTS

2) o charakterze praktycznym 75 godz. 3.0 ECTS

Literatura:

Podręczniki z chemii do szkoły podstawowej

Efekty uczenia się:

1. Student zna zadania dydaktyczne z chemii realizowane przez szkołę-KP7_WG28.

2. Student zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole- KP7_WG30.

3. Student potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy nauczyciela, potrafi określić metody i formy pracy, a także sposoby oceniania uczniów- KP7_UW25

4. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyki serię lekcji- KP7_UW26.

5. Student jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyki i nauczycielem w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych- KP7_KR9.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia praktyki w szkole podstawowej – obecność na lekcjach w szkole obowiązkowa, złożenie u opiekuna ze strony uczelni pozytywnej opinii o przeprowadzonej praktyce oraz złożenie przynajmniej 5 konspektów do przeprowadzonych lekcji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Praktyka pedagogiczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyka o charakterze pedogogiczno-psychologicznym realizowana jest w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w równym wymiarze godzinowym (po 15 godzin). Celem praktyki jest zapoznanie przyszłego nauczyciela z organizacją szkoły, formalną podstawą jej funkcjonowania oraz specyfiką pracy nauczyciela-wychowawcy.

Literatura:

Bidziński K., Ozga A., Rutkowski M., Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

Jówko E., Kultura nauczycieli a kultura uczniów, Warszawa: Difin SA, 2016.

Kordziński J., Szkoła uczenia się, Warszawa: Wolters Kluwers, 2018.

Koszyk I., Ogonowski B., Śliwy S. (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel, wychowawca, pedagog, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013.

Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot: Smak Słowa, 2018.

Nowak-Dziemianowicz M., Szkoła jako przestrzeń uznania, Warszawa: PWN, 2020.

Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2014.

Szurowska B. (red.), Szkoła w sytuacji trudnej, Warszawa: Difin, 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Praktyka pedagogiczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik, Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyka o charakterze pedogogiczno-psychologicznym realizowana jest w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w równym wymiarze godzinowym (po 15 godzin). Celem praktyki jest zapoznanie przyszłego nauczyciela z organizacją szkoły, formalną podstawą jej funkcjonowania oraz specyfiką pracy nauczyciela-wychowawcy.

Literatura:

Bidziński K., Ozga A., Rutkowski M., Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

Jówko E., Kultura nauczycieli a kultura uczniów, Warszawa: Difin SA, 2016.

Kordziński J., Szkoła uczenia się, Warszawa: Wolters Kluwers, 2018.

Koszyk I., Ogonowski B., Śliwy S. (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel, wychowawca, pedagog, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013.

Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot: Smak Słowa, 2018.

Nowak-Dziemianowicz M., Szkoła jako przestrzeń uznania, Warszawa: PWN, 2020.

Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2014.

Szurowska B. (red.), Szkoła w sytuacji trudnej, Warszawa: Difin, 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)