Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2PSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia łączą w sobie teoretyczne, metodologiczne i praktyczne zagadnienia psychologii społecznej i uwzględniają ich wartość praktyczną w obszarach edukacyjnych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej istotne w różnych obszarach i kontekstach, zwłaszcza kluczowych w zawodach związanych z edukacją i pracą między ludźmi. Studiowana jest ultraspołeczna natura człowieka w szeregu zagadnień szczegółowych, tak teoretycznych, jak i praktycznych. Omawiane są kwestie zarówno pozytywne, jak i te, które stanowią bolączkę współczesnych grup, społeczności i kultur. Na bazie teorii, badań z aktualnej literatury przedmiotu, studenci mają możliwość zdobycia umiejętności rozumienia zjawisk natury społecznej dotyczących człowieka i jego relacji z innymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aronson E., Aronson J. (2020). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson E., Wilson T.D., Akert. R.M. (2006). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: PWN.

Milgram S. (1962). Behawioralne badanie posłuszeństwa W: E. Aronson (red.) (2001). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Kocur D. Poczucie i potrzeba władzy wśród nauczycieli pracujących na różnych etapach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, Nr 6/2014, 55–65.

Poraj G. Profile psychologiczne nauczycieli a ich funkcjonowanie w roli zawodowej. Psychologia Wychowawcza, Nr 5/2014, 1-16.

Rutkowska M. Wzorce gotowości do agresji u młodzieży przystosowanej i niedostosowanej społecznie. Psychologia Wychowawcza, Nr 6/2014, 25-36.

Sokołowska E. (2013) (red.). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Sedikides C., Skowronski J.J. (2004). O ewolucyjnych funkcjach Ja symbolicznego: motyw samowartościowania. W: A. Tesser, R.B. Felson, J.M. Suls. Ja i tożsamość. Gdańsk: GWP (najlepiej całość).

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG5 – ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych i biologicznych aspektów rozwoju człowieka w różnych kontekstach społecznych

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, jak również zna sposoby i kanały komunikowania się w różnych grupach ludzi (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK8 - ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych psychologii społecznej, poglądów różnych autorów

KA6_KO4 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy obejmują dyskusję na bazie literatury, krytyczną analizę badań i studiów przypadku, tworzenie odniesień do realnych zjawisk z przestrzeni publicznej współczesnych społeczeństw.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach poparta znajomością literatury, z użyciem prawidłowej terminologii i wnioskowania opartego na badaniach. Ponadto należy uzyskać minimum 51% punktów z testu jednokrotnego wyboru i dwóch pytań otwartych, wg punktacji zgodnie z Regulaminem Uniwersyteckim.

Bardzo dobry (5.0) 91-100 (w procentach %)

Dobry plus (4.5) 81-90

Dobry (4.0) 71-80

Dostateczny plus (3.5) 61-70

Dostateczny (3.0) 51-60

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karolczak
Prowadzący grup: Anna Karolczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karolczak
Prowadzący grup: Anna Karolczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karolczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)