Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i embriologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2AER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i embriologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Różnorodność świata roślin cz.1 320-BS1-1RSR1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną roślin, zwłaszcza kwiatowych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki i organy roślinne, a także różnorodność owoców i nasion. Zapoznaje się z procesami prowadzącymi do powstania ziaren pyłku i woreczków zalążkowych oraz poznaje rodzaje i budowę zarodków roślinnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać ogólną wiedzę botaniczną

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 20 godz. laboratorium – 40 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem roślinnym, obserwacja mikroskopowa, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 40 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 13 godz.

Literatura:

1. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

2. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

3. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

4. Malinowski E. Anatomia roślin. 1983. PWN, Warszawa.

5. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

6. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

Umiejętności:

3. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7)

4. Student potrafi, pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo, stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.