Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2BIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia ogólna 320-BS1-2BOG
Chemia ogólna 310-JBS1-1CHO
Chemia organiczna 310-JBS1-2CHOR

Założenia (opisowo):

Student/ka powinien mieć podstawowe wiadomości z chemii ogólnej (310-JBS1-1CHO), chemii organicznej (310-JBS1-2CHOR ), biochemii ogólnej (320-BS1-2BOG).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biologii molekularnej. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów, procesy związane z syntezą kwasów nukleinowych i białek, regulacją ekspresji genów, transdukcją sygnałów w komórkach. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie rys historyczny biologii molekularnej oraz aktualne kierunki badań w biologii molekularnej (genomika, proteomika, metabolomika, bioinformatyka).

Pełny opis:

Kierunek studiów Biologia

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: II rok studiów I stopnia/ III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.,

laboratorium – 30 godz

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych (metoda laboratoryjna), analiza wyników.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami - 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 godz. w tym:

1) udział w wykładach 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów) 28 godz.

Procent godzin pracy własnej studenta 37%.

Wymagania wstępne:

Student/ka powinien mieć podstawowe wiadomości z chemii ogólnej, chemii organicznej, biochemii ogólnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berg JM, Stryer L, Tymoczko JL. 2007. Biochemia (przekład zbiorowy) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (lub inne wydania)

Brown TA. 2001. Genomy (red. przekładu P. Węgleński). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (i nowsze wydania)

Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH. 2004. Biologia molekularna. Krótkie wykłady (przekład zbiorowy pod red. Szweykowskiej-Kulińskiej Z.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (lub nowsze wydania)

Lewandowska-Ronnegren A. 2018. Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kraj A., Drabik A., Silberring J. 2016. Proteomika i metabolomka.

Turner P.C. 2021. Biologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. 2020. Podstawy biologii komórki. Cz. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa (lub wydanie wcześniejsze)/

Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. 2020. Podstawy biologii komórki. Cz. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa (lub wydanie wcześniejsze).

Literatura uzupełniająca:

Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Red. Baxevanis AD, Ouellette BFF (tłumaczenie: Cebrat M, Leluk J, Mackiewicz P). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Biotechnologia roślin, red. Malepszy S. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2001

Hames BD, Hoopper NM. 2002. Biochemia. Krótkie wykłady (przekład zbiorowy, red. L. Hryniewiecka, K. Ziemnicki)

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2005. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Podstawy biologii komórki roślinnej red. Woźny A, Michejda J, Ratajczak L. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2000.

Winter PC, Hickey GI, Fletcher HL. 2006. Genetyka. Krótkie wykłady (tłumaczenie zbiorowe pod red. W. Prus-Głowackiego). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza, :

1. Student/ka zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3)

2. Student/ka zna podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_WK10).

Umiejętności:

Student/ka potrafi: wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

Kompetencje społeczne

Student/ka jest gotów/owa do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6).

Sposoby weryfikacji:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.

Laboratorium - obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdań oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia (pytania otwarte).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych( metoda laboratoryjna), analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach laboratoryjnych, sprawozdania z wykonanych doświadczeń, zaliczenie na ocenę laboratoriów (pytania otwarte), egzamin pisemny (pytania otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek, Aleksandra Staszak
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek, Aleksandra Staszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Przedstawione zostaną podstawowe koncepcje i historia rozwoju biologii molekularnej. Scharakteryzowane zostaną genomika, proteomika i metabolomika jako nowoczesne kierunki rozwoju biologii molekularnej. Dokonany zostanie przegląd klasycznych organizmów modelowych - ich wykorzystania w badaniach oraz podstawowe bazy danych. Omówiona zostanie organizacja strukturalna materiału genetycznego oraz rodzaje i różnorodne funkcje RNA. Metody badania ekspresji genów. Białka - biosynteza, transport i modyfikacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berg JM, Stryer L, Tymoczko JL. 2007. Biochemia (przekład zbiorowy) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (lub inne wydania)

Brown TA. 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH. 2004. Biologia molekularna. Krótkie wykłady (przekład zbiorowy pod red. Szweykowskiej-Kulińskiej Z.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (lub nowsze wydania)

Lewandowska-Ronnegren A. 2018. Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kraj A., Drabik A., Silberring J. 2016. Proteomika i metabolomka.

Turner P.C. 2021. Biologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. 2020. Podstawy biologii komórki. Cz. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa (lub wydanie wcześniejsze)/

Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. 2020. Podstawy biologii komórki. Cz. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa (lub wydanie wcześniejsze).

Literatura uzupełniająca:

Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Red. Baxevanis AD, Ouellette BFF (tłumaczenie: Cebrat M, Leluk J, Mackiewicz P). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Biotechnologia roślin, red. Malepszy S. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2001

Hames BD, Hoopper NM. 2002. Biochemia. Krótkie wykłady (przekład zbiorowy, red. L. Hryniewiecka, K. Ziemnicki)

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2005. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Podstawy biologii komórki roślinnej red. Woźny A, Michejda J, Ratajczak L. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2000.

Winter PC, Hickey GI, Fletcher HL. 2006. Genetyka. Krótkie wykłady (tłumaczenie zbiorowe pod red. W. Prus-Głowackiego). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.