Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2BIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wód
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest integracja dotychczasowej wiedzy biologicznej i jej pogłębienie o organizmach wodnych. Student po zakończeniu kursu potrafi rozpoznawać podstawowe zespoły organizmów słodkowodnych, zna ich siedliskowe uwarunkowania i strategie życiowe. Potrafi identyfikować istotne zmiany ekosystemu, ocenić skalę zmian i wskazać zakres działań niezbędnych dla utrzymania bioróżnorodności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student na wykładzie poznaje teoretyczne zasady funkcjonowania ekosystemów wodnych, egzemplifikacje teorii biologicznych na przykładzie organizmów i ekosystemów wodnych. Student poznaje i rozumie uwarunkowania siedliskowe cykli obiegu energii i materii w tych ekosystemach oraz konsekwencje przyrodnicze wszelkich naturalnych i antropogenicznych zmian. Potrafi identyfikować podstawowe czynniki regulujące funkcjonowanie ekosystemów jeziornych i rzecznych oraz wskazywać zakres działań na rzecz utrzymania bioróżnorodności. Na zajęciach laboratoryjnych i terenowych poznaje praktycznie techniki rozpoznawania organizmów oraz cech siedliska wodnego i stosowanych metod analitycznych.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje świat hydrobiontów rożnych typów wód istniejący na lądach, jego zróżnicowanie morfologiczne, taksonomiczne, geograficzne oraz sposoby jego dokumentacji. Prezentowane zagadnienia ujmują ekosystemy wodne jako continuum zmiennych w czasie i przestrzeni czynników siedliskowych i istniejących dostosowań organizmów wodnych, zapewniającym ich istnienie i rozwój. Czynniki siedliskowe, abiotyczne i biotyczne są prezentowane jako pierwsze, po czym student zapoznaje się z interakcjami między organizmami na różnych poziomach troficznych. Poznaje także przyczyny i konsekwencje eutrofizacji wód, zakwaszenia oraz procesy regulujące obieg materii w strefie riparialnej i hyporericznej. Student zapoznaje się z przyrodniczymi efektami inwazji i introdukcji hydrobiontów oraz elementami hydrobiologii stosowanej, czyli procesami rekultywacji i rewitalizacji ekosystemów wód płynących i stojących.

Literatura:

podstawowa:

A. Górniak, Z. Kajak, Hydrobiologia. Limnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2020.

uzupełniająca:

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

Efekty uczenia się:

1. Student zna, rozumie i posługuje się terminologią naukową w celu opisu zespołów organizmów wodnych i ich funkcjonowania w środowisku.

2. Student zna rozumie i poprawnie opisuje podstawowe elementy struktury ekosystemów i wiąże je z pełnioną funkcją.

3. Student nabiera umiejętności pracy z mikroskopem, binokularem oraz potrafi korzystać z bazy kluczy taksonomicznych roślin i zwierząt wodnych.

4. Student rozpoznaje podstawowe grupy organizmów wodnych roślin i zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania wymienione są przy poszczególnych formach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górniak
Prowadzący grup: Andrzej Górniak, Maciej Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.