Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2FZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii roślin. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe procesy fizjologiczne komórek roślinnych, ich regulację oraz przystosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. W trakcie zajęć przedstawione będą aktualne kierunki badań oraz nowoczesne techniki badawcze stosowane w fizjologii roślin.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów /semestr: II rok /IV semestr

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw biologi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: zajęć wykład – 30 godz., laboratoria – 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 41 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84 godz., 3,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95 godz., 3,8 pkt. ECTS

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wynik

Treści przedmiotu:

Zainteresowania i zarys historii fizjologii roślin jako dyscypliny naukowej oraz przedmiotu nauczania. Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórek roślinnych. Podstawowe procesy fizjologiczne komórek: fotosynteza, oddychanie, fotooddychanie. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych: gospodarka wodna roślin, gospodarka mineralna, pobieranie i przemiany azotu, transport oraz dystrybucja związków mineralnych i organicznych. Biologia i regulacja rozwoju roślin: etapy rozwojowe roślin, spoczynek, kiełkowanie wzrost, rozwój, wegetatywny i generatywny, starzenie się. Regulacja procesów fizjologicznych przez regulatory wzrostu i światło. Szlaki transdukcji sygnału. Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska, reakcje na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, adaptacja i aklimatyzacja, ruchy roślin. Produktywność roślin. Biotechnologia roślin. Metody badań in vivo oraz in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Lewak, J. Kopcewicz – Fizjologia roślin – wprowadzenie. PWN, Warszawa (2009, 2019)

M. Kozłowska (red) - Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, Poznań (2007)

J. Kopcewicz, S. Lewak (red.). Fizjologia roślin. PWN, Warszawa (2002, 2007, 2012)

Literatura uzupełniająca:

S. Malepszy (red). Biotechnologia roślin. PWN Warszawa (2001)

L.Taiz, E. Zeiger (red.) - Plant Physiology. Sinauer Associates, Sunderland (2005)

Artykuły poruszające zagadnienia z zakresu fizjologii roślin, zawarte w czasopismach: Wiadomości Botaniczne, Postępy Biologii Komórki (https://pbkom.eu/pl/), Kosmos (https://kosmos.ptpk.org), Postępy Biochemii (https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl), Biotechnologia, Plant Physiology (https://academic.oup.com/plphys)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna i rozumie:

- rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów roślin (KA6_WG2)

- procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii roślin (KA6_WG3)

- podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia (KA6_WG7)

Umiejętności

Student/ka potrafi

- wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3)

- dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań (KA6_UW8)

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO10)

Kompetencje

Student/ka jest gotów/a do:

- krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin (test)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek, Aleksandra Staszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.