Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Biologia - semestr letni
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni. Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów na kierunku Biologia I stopnia w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych/120 godz. dydaktycznych/90 godz. zegarowych)

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: II rok/IV semestr (letni)

Punkty ECTS: 7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. dydaktycznych/90godz. zegarowych

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 175

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 123 godz., w tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 120 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, przygotowanie dokumentów, dzienniczka praktyk): 52 godz.

Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6)

2. Student zna i stosuje podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

3. Student zna i stosuje podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych (KA6_WG8)

4. Student zna i stosuje podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9)

5. Student zna uwarunkowania etyczne i prawne funkcjonowania nauk biologicznych i innych dyscyplin naukowych (KA6_WK10 )

Umiejętności:

6. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

7. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

8. posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk (KA6_UW5)

9. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8)

10. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

11. Pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo student potrafi stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

12. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU11)

Kompetencje społeczne:

13. Student wykazuje kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2 )

14. Student wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3)

15. Student jest gotowy do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR4)

Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie opinii Opiekuna ze strony instytucji przyjmującej na praktykę, analizy dzienniczka praktyk oraz rozmowy ze studentem po zakończeniu praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna praktyk, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji, analizy opisu zadań wykonywanych podczas praktyk (zawartego w dzienniku praktyk) oraz weryfikacji przebiegu praktyk podczas rozmowy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach

laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Praktyka trwa 3 tygodnie = 15 dni roboczych

Bilans nakładu pracy studenta:

- konsultacje z opiekunem - 2 godz

- przygotowanie dokumentów - 5 godz

- zaliczenie praktyki (w tym rozmowa weryfikująca) - 1 godz

- pobyt w miejscu odbywania praktyki: 3 tyg. = 15 dni roboczych (pozostałe godziny aktywności studenta)

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni. Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów na kierunku biologia I stopnia w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych/120 godz. dydaktycznych/90 godz. zegarowych)

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: I rok/II semestr (letni)

Punkty ECTS: 7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. dydaktycznych/90godz. zegarowych

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 147

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 122 godz., w tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 120 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, przygotowanie dokumentów): 25 godz.

Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni. Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów na kierunku biologia I stopnia w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych/120 godz. dydaktycznych/90 godz. zegarowych)

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: I rok/II semestr (letni)

Punkty ECTS: 7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. dydaktycznych/90godz. zegarowych

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 147

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 122 godz., w tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 120 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, przygotowanie dokumentów): 25 godz.

Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.