Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2TMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: fizyka i biologia komórki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej mikroskopii i zapoznanie studentów z różnymi technikami obserwacji mikroskopowych. Przygotowanie studentów do wykorzystania zaawansowanych technik mikroskopowych w badaniach biologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowy zakres wiadomości z fizyki i biologii komórki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem biologicznym i mikroskopem, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym:

udział w wykładach: 10 godz., zajęciach laboratoryjnych: 20 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz., udział w konsultacjach, zaliczeniach, przygotowanie się do egzaminu: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 ECTS)

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 65 godz. (2,6 ECTS)

Literatura:

1. Gerlach D. 1972. Zarys mikrotechniki botanicznej. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

2. Litwin J., Gajda M. 2011. Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków.

3. Kurczyńska E.U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, PWN, Warszawa.

4. Kilarski W. 2013. Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa.

5. Murphy D. B. 2001. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging.

A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New York. http://www.biology.uoc.gr/courses/BIOL493/documents/book.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów: KA6_WG2

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych: KA6_WG7

Umiejętności:

3. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie: KA6_UO10

Kompetencje społeczne:

4. krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność: KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Violetta Macioszek, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)