Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty ewolucji człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM40 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Wybrane aspekty ewolucji człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uświadomienie, że człowiek jest częścią przyrody i podlega tym samym prawom i mechanizmom, co każdy inny gatunek (reguła Bergmana, reguła Allena, tworzenie grup społecznych). Student poznaje przyczyny i etapy ewoluowania cech typowo ludzkich, jak dwunożność i mowa, oraz konsekwencje nabycia tych cech. Wykłady mają także na celu wskazanie cech człowieka, które są pozostałością historii ewolucyjnej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III (zimowyi)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Całkowity nakład pracy studenta: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Y: o pochodzeniu mężczyzn” S. Jones. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003.

2. „Wprowadzenie do ewolucji człowieka” R. Lewin. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002.

3. „Homo przypadkiem sapiens” K. Fialkowski, T. Bielicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4. „Demoniczne samce” D. Hamer i P. Copeland. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

5. „Mapowanie historii ludzkości. Przeszłość ukryta w naszych genach” S. Olson, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003.

6. „Geny a charakter”. D. Hamer, P. Copland. Wydawnictwo CiS, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

7. Wybrane artykuły naukowe z takich czasopism jak:

- Satoshi H, Koki Fi, Keiko S, Kiyo K, Hideko T. 2011. Mechanism of birth in chimpanzees: humans are not unique among primates. Biol. Lett. 7: 686–688 (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2011.0214)

- Perdih A. (2018). Continuity of European Languages from the Point of View of DNA Genealogy. International Journal of Social Science Studies 6(1): 18-32 (https://redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/2809)

- Klein RG. 2017. Language and human evolution. Journal of Neurolinguistics

43 (part B): 204-221. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0911604416300677?via%3Dihub)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie na czym polega jedność i różnorodność organizmów (KA7_WG1).

2. Student potrafi wskazać tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane ze zdrowiem człowieka i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie (KA7_WG7).

Umiejętności:

3. Student korzystając z różnych baz danych wyszukuje literaturę naukową właściwie do postawionych pytań, a uzyskane informacje poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

Kompetencje społeczne:

4. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - krótki test (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.