Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1EDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów celów i zadań edukacji ekologicznej oraz pojmowanie tej edukacji w aspekcie interdyscyplinarnym. Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność analizy celów nieformalnej edukacji ekologicznej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Podczas zajęć studenci pogłębią rozumienie związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Będą analizować przyczyny i przewidywać skutki niekorzystnych zmian w środowisku człowieka oraz wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom. Nabędą przekonania, że podstawą zmian w środowisku człowieka jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ugruntowane podstawy wiedzy przyrodniczej, wykazywać się rozumieniem procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, krytycznie korzystać z różnych źródeł informacji podczas studiowania przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 30 godz.,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym:

udział w konwersatoriach: 30 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 pkt. ECTS

W ramach konwersatorium dyskutuje się i analizuje relacje człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych, oraz współczesny charakter tych relacji. Podczas zajęć dyskutuje się również nad aktualnymi problemami środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, przyczynach kryzysów ekologicznych. Omawia się główne zadania edukacji ekologicznej społeczności lokalnych w świetle Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Literatura:

Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo Środowiska 2008

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

Taylor S. 2011. Upadek. O szaleństwie ego w historii ludzkości oraz o jutrzence nowej ery. Wydawnictwo Biblioteka Nowej Ziemi, Kraków

Campbell B. 1995. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolański L. 2006.Ekologia człowieka . Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

red. K. Potyrała 2011 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej. Wyd. Nauk. UP Kraków

Domka L. 2001. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN

Eliasz A. 1993. Psychologia ekologiczna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa

Konarzewski M. 2015 Na początku był głód. PIW, Warszawa (rozdz. 6,7 ,11)

red. K. Potyrała i A. Walosik 2011 Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice

Kiełczewski D.1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Kruszewicz A. G. 2017. Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami. Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa

Diamond J. 2010 – Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, przeł. M. Konarzewski, Prószyński i S-ka, Warszawa

Efekty uczenia się:

1.Student rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy, ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody KA6_WG2

2. Student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych i stosuje je do opisu środowisko życia człowieka jako holistyczny, dynamiczny układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych warunkujących zaspokajanie potrzeb oraz zdrowie człowieka KA6_WK1

3.Student potrafi analizować procesy i zjawiska przyrodnicze oraz wykazać, że racjonalne zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka jest warunkiem podwyższenia jakości życia wszystkich społeczeństw oraz warunkiem nowego ładu ekonomicznego respektującego zasady ochrony środowiska KA6_UW1 –

4.Student potrafi przygotować krótkie wystąpienie i wyrażać swoją opinię dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych (np. smogu, źródeł energii, biologicznych konsekwencji zmian klimatu) KA6_UK2

5.Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową służącą rozwiązaniu problemów teoretycznych KA6_UO1

6.Student potrafi– korzystać z różnych źródeł informacji w celu analizy działania samorządów lokalnych, organizacji ekologicznych, instytucji, mediów, służące podnoszeniu świadomości środowiskowej dorosłych oraz w wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, KA6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie krótkich wystąpień i dyskusji podczas konwersatorium oraz na podstawie pisemnie przygotowanych wystąpień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.