Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1OIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

Pełny opis:

Kierunek: Ekobiznes

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład:15 godz.

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych, zajęcia w formie rozwiązywania studiów przypadku.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 h

w tym:

1) udział w wykładach: 15 h

2) udział w zajęciach pozawykładowych:30 h

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egz aminach: 2 h (konsultacje 1 h, egzamin 1 h)

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 28 h

% godzin pracy własnej studenta 37%

Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014 i nast.

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013 i nast.

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 i nast.

4. Soboń D., Modern management, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021

Uzupełniająca:

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG5 zna i rozumie kluczowe kategorie zarządzania, podstawowe teorie mikro- i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania rynku

KA6_WK3 zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

KA6_UW1 potrafi analizować zjawiska i procesy gospodarcze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska rynkowe z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi

KA6_UW4 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy

KA6_KO3 jest gotów do udziału w opracowywaniu projektów oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Ćwiczenia - studia przypadków/zadania oraz dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu z możliwością dodania pytań otwartych uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, Student ma prawo do 2 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Dodatkowa weryfikacja wiedzy na podstawie konsultacji indywidualnych i dyskusji tematycznych.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład:15 godz.

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych, zajęcia w formie rozwiązywania studiów przypadku.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 8x1h = 8h

przygotowanie do zaliczenia 8x1 h = 8h

realizacja zadań projektowych 15h = 15h

zaliczenie przedmiotu: 2 h

Wskaźniki ilościowe:nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagają: 30 godzin, 1,2 ECT

Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014 i nast.

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013 i nast.

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 i nast.

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład:15 godz.

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych, zajęcia w formie rozwiązywania studiów przypadku.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć = 7h

udział w konsultacjach = 2h

przygotowanie do zaliczenia = 8h

realizacja zadań projektowych = 12h

zaliczenie przedmiotu: 1 h

Wskaźniki ilościowe:nakład pracy studenta związany z zaangażowaniem nauczyciela akademickiego: 48 godzin, 1,9 ECTS

nakłąd pracy studenta o charakterze praktycznym: 44 godziny, 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014 i nast.

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013 i nast.

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 i nast.

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.