Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1TIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność korzystania z systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika:

- przeglądanie stron www

- przenoszenie i kopiowanie plików

- instalowanie oprogramowania

- ściąganie plików z internetu z użyciem przeglądarki


Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wykorzystywanym w celach edukacyjnych, naukowych, komercyjnych i prywatnych.

Pełny opis:

Całkowita liczba godzin przedmiotu 30

Wykłady* 0

ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32

w tym:

1) udział w wykładach 0

2) udział w zajęciach pozawykładowych 30

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach 2

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń (praca własna studenta) 18

(1,5 godz. udział w zaliczeniach, 16,5 godz. udział w konsultacjach)

% godzin pracy własnej studenta 36%

Celem zajęć jest nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wykorzystywanym w celach edukacyjnych, naukowych, komercyjnych i prywatnych do wykonywania zadań związanych z:

1. edycją tekstu i przygotowaniem dokumentów,

2. przygotowaniem prezentacji multimedialnych,

3. przekształcaniem danych liczbowych i obliczeniami,

4. obróbką grafiki,

5. wyszukiwaniem danych.

Literatura:

1. Hellwig Zdzisław (red.). 1987. Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie.

2. Miller M. 2002. ABC Komputera i Internetu. Wyd. Helio, Gliwice.

3. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice.

4. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D., W. 2006. GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

5. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice.

6. Wróblewski P. 2007. Microsoft Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Helion, Gliwice.

7.Haddock, S. H. D., Dunn, C. W., & Sinauer Associates. (2018). Practical computing for biologists. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Efekty uczenia się:

Student potrafi korzystać z programu do edycji arkuszy kalkulacyjnych do przetwarzania danych oraz tworzenia wykresów (KA6_WG3)

Student potrafi wykorzystać narzędzia do tworzenia wykresów, obróbki grafiki oraz tworzenia prezentacji do zaprezentowania wyników badań lub zreferowania określonego tematu (KA6_UK2)

Student rozumie konieczność rzetelnego wykonania powierzonych zadań (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca kontrola pracy studentów za zajęciach; (KA6_KR1) kolokwium (KA6_WG3, KA6_UK2).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jarosz, Tomasz Włodarczyk
Prowadzący grup: Joanna Jarosz, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem przydatnym do wykonywania zadań z zakresu edycji tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenia grafiki, wyszukiwania danych oraz uzyskiwania danych obliczeniowych.

Pełny opis:

Obsługa edytora arkuszy kalkulacyjnych MS Excel:

- adresowanie względne i bezwzględne komórek

- składnia formuł

- kopiowanie formuł przez przeciągnięcie

- operacje u użyciem wybranych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych

- wczytywanie danych w formacie CSV

- tworzenie i edycja wykresów

Tworzenie grafiki w programie GIMP:

- kodowanie kolorów w systemie RGB

- kanał alfa

- desaturacja

- tworzenie warstw

- narzędzie zaznaczania

- kopiowanie obiektów

- zmiana wymiarów obrazu

- zmiana poziomu jasności

Tworzenie grafiki w programie Blenmder:

- wstawianie brył

- skalowanie

- obracanie brył

- modyfikacja położenia wybranych punktów powierzchni bryły

Podstawy programowania w języku Python:

- przypisywanie obiektów do nazw

- tworzenie podstawowych typów obiektów: ciągów znaków, liczb całkowitych, liczb zmiennoprzecinkowych, list, funkcji

- wywoływanie funkcji

Literatura:

Haddock, S. H. D., Dunn, C. W., & Sinauer Associates. (2018). Practical computing for biologists. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fiłoc
Prowadzący grup: Magdalena Fiłoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem przydatnym do wykonywania zadań z zakresu edycji tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenia grafiki, wyszukiwania danych oraz uzyskiwania danych obliczeniowych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne bazy danych z publikacjami naukowymi.

2,3. Obsługa edytora arkuszy kalkulacyjnych MS Excel.

Literatura:

Haddock, S. H. D., Dunn, C. W., & Sinauer Associates. (2018). Practical computing for biologists. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)