Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3ZAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia środowiska 320-ES1-1EKS
Organizacja i zarządzanie 320-ES1-1OIZ

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu ekonomii środowiska, a także z zakresu organizacji i zarządzania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu systemu zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska w Polsce, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Studenci poznają teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem w Polsce, regulacje prawne i wskazania polityczno-programowe oraz system instytucjonalny zarządzania środowiskiem. Zapoznają się także z systemem środków i instrumentów zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

2. Profil studiów: Ogólnoakademicki

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Język przedmiotu: Język polski

5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

6. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

7. Rok studiów /semestr: trzeci rok / piąty semestr

8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 30 godzin, Ćwiczenia - 30 godzin

9. Metoda dydaktyczna:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji

Ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, z wykorzystaniem metody case study

10. Punkty ECTS: 5

11. Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu – 6 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Udział w ćwiczeniach (w tym kolokwium) - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 15 godz.

Wykonanie zadań domowych - 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 64 godz., 2,5 ECTS

o charakterze praktycznym – 25 godz, 0,8 ECTS

Efekty uczenia się:

Wykład

Student:

W01 Student ma ogólną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o przesłankach zarządzania ochroną środowiska

W02 ma podstawową wiedzę na temat relacji przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska W03 orientuje się w systemie instrumentów zarządzania środowiskiem w Polsce

Ćwiczenia

Student:

U01 potrafi posługiwać się normami i regułami z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym prawnymi i zawodowymi, jednocześnie rozumiejąc etyczny wymiar takiej działalności, wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania środowiskiem

K01 potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

K02 poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności gospodarczej na stan środowiska

K03 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych z zakresu zarządzania środowiskiem oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego (każda forma aktywności jest punktowania).

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 55-64% - dst

•- 65-73% - dst+

•- 74-82% - db

•- 83-91% - db+

•- 92-100% - bdb

Ocena 4,5 z ćwiczeń zwalnia z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.