Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunodiagnostyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2IMD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunodiagnostyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Immunologia ogólna 320-MS1-1IMO

Założenia (lista przedmiotów):

Immunologia ogólna 320-MS1-1IMO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe techniki pomiaru aktywności mechanizmów odporności człowieka, jak również zapoznanie go z najnowocześniejszymi metodami stosowanymi w diagnostyce i badaniach naukowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe zasady wykonania testów, w praktyce stosuje protokoły pomiarów. Przedmiot umożliwia studentom ocenę prawidłowości funkcjonowania mechanizmów obronnych, wyjaśnianie odstępstw od tych prawidłowości i tłumaczenie przyczyn ich dysfunkcji. Realizacja przedmiotu poszerza wiedzę studentów dotyczącą możliwości zastosowań technik immunologicznych opierających się na reakcji antygen-przeciwciało w wielu aspektach życia człowieka we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 4

Liczba godzin dydaktycznych:

wykład - 15 godz.

laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz. (egzamin 1 godz., kolokwium 1 godz., konsultacje 0,5 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Wykład ma za zadanie poszerzyć wiedzę studentów o najnowocześniejszych metodach stosowanych w diagnostyce mechanizmów odporności, w tym także służących wskazywaniu odstępstw od prawidłowości w funkcjonowaniu układu obronnego. Celem wykładu jest także wskazanie działań mających charakter immunoregulacyjny, do których zaliczany jest między innymi program szczepień ochronnych czy styl życia (np. stosowane diety).

Laboratoria służą nabyciu praktycznych umiejętności w planowaniu i wykonywaniu wybranych metod diagnostycznych służących ocenie odporności niespecyficznej i specyficznej (komórkowej lub humoralnej).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2017. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Roitt I., Brostoff J., Male D. 2000. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa & Wydawnictwo Medyczne Słotwiński. Brema.

Literatura uzupełniająca:

1. Ptak W., Ptak M., Szczepanik M. 2010. Podstawy immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

2. Playfair J.H.L., Chain B.M.2005. Immunologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

3. Litwin J.A., Gajda M. 2011. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

4. Zabel M. [red.] 1999. Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

5. Kandefer-Szerszeń M., Zdzisińska B. [red.] 2013. Ćwiczenia z immunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

5. Izdebska-Szymona K. 1990. Ćwiczenia z immunologii: skrypt dla studentów biologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

6. Gościcka T. [red.] 1979. Ćwiczenia z immunologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym (KP6_WG3)

2. student zna procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4)

3. student zna aktualne problemy badań przyrodniczych (KA6_WG6)

4. student wskazuje podstawowe metody stosowane w laboratoriach, w tym także metody służące badaniom prowadzonym na poziomie molekularnym (KA6_WG6).

Umiejętności:

5. student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych (KP6_UW1)

6. student samodzielnie prowadzi dokumentację z przeprowadzonych badań i obserwacji (KP6_UW1)

7. student potrafi samodzielnie odnajdywać materiały źródłowe służące uzupełnieniu wiedzy w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 (KP6_UK1)

8. student stosuje podstawową i specjalistyczną terminologię fachową w języku ojczystym oraz języku obcym na poziomie B2 (KP6_UK3)

9. student potrafi i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii (KP6_UO1)

10. student potrafi współpracować w zespołach badawczych w celu rozwiązywania o charakterze interdyscyplinarnym (KP6_UO2).

Kompetencje społeczne:

11. student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności (KP6_KK2)

12. student jest gotów do samodzielnej weryfikacji powszechnie dostępnych treści w oparciu o specjalistyczne źródła informacji naukowej (KP6_KK2)

13. student jest gotów do wypełniania zobowiązań na rzecz środowiska społecznego poprzez identyfikowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (KP6_KO1)

14. student jest świadom obowiązku poszanowania efektów pracy własnej oraz innych członków zespołu (KP6_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę (pytania typu zamkniętego). Warunkiem podejścia do zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium: zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną (test obejmujący zarówno zadania typu otwartego, jak i zamkniętego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)