Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2PAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu parazytologii. Student poznaje biologię wybranych grup pasożytów oraz ich oddziaływanie na gospodarzy. Przedmiot ukazuje studentowi też możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego planowania eksperymentów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł Przedmioty podstawowe

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Deryło A. (red.) 2002. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2002.

2. Czapik A. 1992. Podstawy protozoologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Morozińska-Gogol J. 2021. Parazytologia medyczna. Kompendium. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Literatura uzupełniająca:

1. Buczek A. 2010. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia. Diagnostyka. Objawy. Koliber.

Efekty uczenia się:

1. Jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych ich grup uwzględniając aktualny podział systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów (KP6_WG1)

2. Aktualne problemy badań przyrodniczych oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, w tym biologii molekularnej i biochemii i biofizyki (KP6_WG7)

3. Identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, roślin, zwierząt i grzybów ze wskazaniem ich roli w środowisku i gospodarce człowieka (KP6_UW3)

4. Planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne (KP6_UO1)

5. Propagowania właściwych postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładów (test)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)