Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2PEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ewolucji
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach naturalnych oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z etapami ewolucji na Ziemi i poznają uwarunkowania związane z ewolucją Homo sapiens. Przekonują się, że H. sapiens podlega takim samym prawom ewolucji, jak wszystkie inne organizmy.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV (letni)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 30 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

2. Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Krzanowska H, Łomnicki A, Rafiński J, Szarski H, Szymura JM. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.

2. Futuyma DJ. 2008. Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Szarski H. 1986. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa.

4. Brown TA. 2021. Genomy. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

5. Dawkins R. 1994. Ślepy zegarmistrz. PIW, Warszawa.

6. Dawkins R. 1996. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa.

7. Mayr E. 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

8. Baturo W. (red.). 2003. Biologia. Spojrzenie na człowieka. PWN, Warszawa.

Efekty.

9. Fuller ZL, Haynes GD, Richards S, Schaeffer SW. 2017. Genomics of natural populations: Evolutionary forces that establish and maintain gene arrangements in Drosophila pseudoobscura. Mol Ecol. 26:6539-6562. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29055159/

10. Potente G. i in. 2022. Comparative Genomics Elucidates the Origin of a Supergene Controlling Floral Heteromorphism, Molecular Biology and Evolution, 39:msac035, https://doi.org/10.1093/molbev/msac035

11. Cui i in. 2012. Coordinated phenotype switching with large-scale chromosome flip-flop inversion observed in bacteria. PNAS 109 (25) E1647-E1656. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1204307109

12. Du Toit, A. 2022. The branches of the tree of life. Nat Rev Microbiol 20, 254. https://doi.org/10.1038/s41579-022-00719-8

13. Moody ERR, Mahendrarajah TA, Dombrowski N, Clark JW, Petitjean C, Gergely PO, Szöllősi J, Spang A, Williams TA. 2022. An estimate of the deepest branches of the tree of life from ancient vertically evolving genes. eLife 11:e66695. https://doi.org/10.7554/eLife.66695

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie z czego wynika jedność i różnorodność organizmów, a także potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup organizmów uwzględniając aktualny podział systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów _KP6_WG1.

2. Student rozumie w jaki sposób czynniki ekologiczne kształtujące środowisko i działające na populacje naturalne przyczyniły się do sformułowania teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego - KP6_WG5.

3. Student rozumie na czym polega powiązanie zasad dziedziczenia z prawidłowościami przebiegu ewolucji organizmów prokariotycznych i eukariotycznych - KP6_WG5.

4. Student zna założenia syntetycznej teorii ewolucji i rozumie ich uniwersalność w przyrodzie - KP6_WG7.

5. Student zna prawo Hardy'ego-Weinberga i rozumie z czego wynikają jego założenia - KP6_WG7.

Umiejętności:

6. Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu biochemii, genetyki, anatomii i fizjologii w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych na różnych poziomach taksonomicznych - KP6_UW2.

7. Student potrafi współdziałać w zespołach badawczych w celu rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mikrobiologicznej - KP6_OU2.

Kompetencje społeczne:

8. Student jest w stanie dokonać krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz dostępnych treści w oparciu o specjalistyczne źródła informacji naukowej - KP6_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria - pozytywna ocena z zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Magdalena Czajkowska, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Magdalena Czajkowska, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)