Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2PRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Pełny opis:

Liczba punktów ECTS: 7.

Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 120 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 120 godz. w tym:

- wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna, zgodnie z profilem instytucji, w której odbywają się praktyki

- zaliczenie praktyk

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120 godz.

- o charakterze praktycznym - 120 godz.

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wynikó

Literatura:

Literatura wskazana przez opiekuna praktyki w instytucji, w miejscu praktyki.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne (KP6_UO1).

2. Student jest gotów do propagowania właściwych postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych (KP6_KO2).

3. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbania o dorobek i tradycje wykonywanego zawodu (KP6_KR1).

4. Student jest gotów do poszanowania efektów pracy własnej oraz innych członków zespołu, a także wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KP6_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna w miejscu praktyki, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji oraz opisu zadań

wykonywanych podczas praktyk, zawartego w dzienniczku praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)