Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2SEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ekonomiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę systemów ekonomicznych i ich elementów składowych. Ponadto charakteryzuje czynniki rozwoju gospodarki światowej pod kątem uczestnictwa elementów rynkowych (liberalnych) i etatystycznych. W ramach zajęć przeprowadzana jest analiza efektywności systemów ekonomicznych, ich możliwości w podnoszeniu konkurencyjności i szybszego

rozwoju gospodarczego. Przedmiot zawiera również szereg „case studies” dotyczących funkcjonowania wybranych gospodarek na arenie międzynarodowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie w pogłębiony sposób przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-pogłębiona analiza systemów ekonomicznych występujących na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy i ich analiza.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Grupa Zajęć_ 2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

DZIEDZINA I DYSCYPLINA NAUKI: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 9 h

METODY DYDAKTYCZNE:case studies, dyskusja

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 9 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 17 h

- studiowanie literatury 10 h

- udział w konsultacjach 4 h

Łączny nakład pracy studenta: 50 h

wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 13 (ECTS: 0,5)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

5. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

6. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 20115.

7. Pelikan P., The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems, Taylor and Francis Group, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

2SEK_W01 zna I rozumie w pogłębionym stopniu systemy ekonomiczne występujące na arenie międzynarodowej KP7_WG1

2SEK_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje zachodzące między podmiotami należącymi do systemów ekonomicznych i rządzących nimi prawidłowości KP7_WG2

2SEK_W03 zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości w ujęciu mikro- i makroekonomicznym KP7_WG3

Umiejętności

2SEK_U01 potrafi prawidłowo interpretować, wyjaśniać dane dotyczące poszczególnych systemów i wyjaśniać zjawiska i procesy dotyczące relacji miedzy podmiotami rynku oraz formułować opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować hipotezy badawcze związane z problemami badawczymi KP7_UW3

Kompetencje

2SEK_KK1 jest gotów w zaawansowanym stopniu do oceny sytuacji gospodarczej, co prowadzi do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy zespołowej polegającej na przygotowaniu wystąpienia na wskazany temat oraz udziale w dyskusji.

praca zespołowa max. 20 pkt

aktywność 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć min 17 pkt.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to prawidłowa interpretacja poszczególnych systemów ekonomicznych przedstawiona w formie pracy zespołowej oraz dyskusji.

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie w pogłębiony sposób przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-pogłębiona analiza systemów ekonomicznych występujących na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy i ich analiza.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Grupa Zajęć_ 2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

DZIEDZINA I DYSCYPLINA NAUKI: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 9 h

METODY DYDAKTYCZNE:case studies, dyskusja

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 9 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 17 h

- studiowanie literatury 10 h

- udział w konsultacjach 4 h

Łączny nakład pracy studenta: 50 h

wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 13 (ECTS: 0,5)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

5. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

6. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 20115.

7. Pelikan P., The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems, Taylor and Francis Group, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie w pogłębiony sposób przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-pogłębiona analiza systemów ekonomicznych występujących na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy i ich analiza.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Grupa Zajęć_ 2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

DZIEDZINA I DYSCYPLINA NAUKI: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 9 h

METODY DYDAKTYCZNE:case studies, dyskusja

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 9 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 17 h

- studiowanie literatury 10 h

- udział w konsultacjach 4 h

Łączny nakład pracy studenta: 50 h

wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 13 (ECTS: 0,5)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

5. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

6. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 20115.

7. Pelikan P., The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems, Taylor and Francis Group, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)