Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LTRA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej zawierania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym (w tym w ramach unii celnej UE), sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (moduł 4.4)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- ćwiczenia - rozwiazywanie zadań liczbowych i problemowych, case'ów, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w w konsultacjach: 5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 11 h

- przygotowanie do kolokwium: 29 h

Łączny nakład pracy studenta 75 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 35, punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godz. 10, punkty ECTS 0,5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2LTRA_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości, zwłaszcza w ujęciu międzynarodowym (KP7_WG3)

2LTRA_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę więzi społeczno-ekonomicznych oraz ich implikacji dla międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_WG4)

2LTRA_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych, dotyczących zawierania transakcji gospodarczych między podmiotami gospodarki światowej (KP7_WG5)

2LTRA_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych dokonujących międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_WG8)

2LTRA_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, występujących przy realizowaniu transakcji gospodarczych w ujęciu międzynarodowym (KP7_UW2)

2LTRA_U02 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z określonego obszaru do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów w występujących przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_UW5)

2LTRA_U03 Potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na temat z zakresu międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_UO1)

2LTRA_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_KK1)

2LTRA_K02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy z obszaru międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Zaleczenie ćwiczeń - aktywność i kolokwium w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Łapińska
Prowadzący grup: Patrycja Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)