Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i spedycja międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LTSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Transport i spedycja międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań spedycyjnych, transportowych, logistycznych na rynku międzynarodowym poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć: przedmioty specjalizacyjne 4.4. Logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina -ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok II stopnia, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h

- konsultacje: 5

- przygotowanie prezentacji: 5 h

- przygotowanie pracy pisemnej: 5 h

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach: 5 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., 1,4 ECTS,

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2LTSM_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę struktur i instytucji gospodarczych w transporcie i spedycji, zależności występujących między nimi, w tym w ujęciu międzynarodowym KP7_WG2

2LTSM_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę więzi społeczno-ekonomicznych w transporcie i spedycji międzynarodowej oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście bieżącym i historycznym KP7_WG4

2LTSM_W03 zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły organizujące transport i spedycję międzynarodową, w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania KP7_WG6

2LTSM_W04 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę działania podmiotów gospodarczych w transporcie i spedycji międzynarodowej KP7_WG8

Umiejętności:

2LTSM_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w transporcie i spedycji międzynarodowej w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących KP7_UW2

2LTSM_U02 potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych na określony temat z zakresu transportu i spedycji międzynarodowej KP7_UO1

2LTSM_U03 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu transportu i spedycji KP7_UO2

2LTSM_U04 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu transportu i spedycji KP7_UU1

Kompetencje społeczne:

2LTSM_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych w transporcie i spedycji zachodzących w ujęciu międzynarodowym KP7_KK1

2LTSM_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w transporcie i spedycji międzynarodowej KP7_KK4

2LTSM_K03 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu transportu i spedycji międzynarodowej KP7_KK5

2LTSM_K04 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w transporcie i spedycji międzynarodowej, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 100 punktów= 100%, minimalnie 51 punktów = 51%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-51% - brak zaliczenia

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami praktycznymi i teoretycznymi w zakresie spedycji i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego. Student powinien poznać prawidłowości spedycji i transportu w międzynarodowych łańcuchach dostaw, identyfikować czynniki i uwarunkowania transportu i spedycji międzynarodowej oraz zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć: przedmioty specjalizacyjne 4.4. Logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina -ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok II stopnia, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h

- konsultacje: 5

- przygotowanie prezentacji: 5 h

- przygotowanie pracy pisemnej: 5 h

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach: 5 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., 1,4 ECTS,

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami praktycznymi i teoretycznymi w zakresie spedycji i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego. Student powinien poznać prawidłowości spedycji i transportu w międzynarodowych łańcuchach dostaw, identyfikować czynniki i uwarunkowania transportu i spedycji międzynarodowej oraz zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć: przedmioty specjalizacyjne 4.4. Logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina -ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok II stopnia, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h

- konsultacje: 5

- przygotowanie prezentacji: 5 h

- przygotowanie pracy pisemnej: 5 h

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach: 5 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., 1,4 ECTS,

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)