Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy fiskalne w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2SFG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy fiskalne w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta, w pogłębionym stopniu, w problematykę związaną z systemami fiskalnymi funkcjonującymi w najważniejszych gospodarkach światowych. Student, w pogłębionym stopniu, zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które tworzą poszczególne systemy podatkowe, zakresem ich stosowania, stosowanymi konstrukcjami podatkowymi, stawkami oraz podstawowymi zasadami opodatkowania przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/semestr: I rok, semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia

zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy

indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- egzamin 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 60 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie prezentacji: 47 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 h, 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym: 10 h, 0,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer,

Warszawa 2017.

2. D. Baczewska-Golińska, VAT w transakcjach międzynarodowych: WNT, WDT, import, eksport - towarów i usług, ODDK Gdańsk, 2017.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria

Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. http://taxfin.pl/kategoria/podatki-miedzynarodowe/

5. https://taxsummaries.pwc.com/

6. http://www.worldwide-tax.com/

7. https://taxfoundation.org/tax-basics/worldwide-taxation/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2SFG_WG1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie wybranych systemów fiskalnych na arenie międzynarodowej oraz o ich historyczną ewolucję (KP7_WG6)

2SFG_WK1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę międzynarodowych systemów fiskalnych i rządzące nimi prawidłowości (KP7_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI

2SFG_UW1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w formułowaniu oraz interpretowaniu zjawisk i procesów dokonujące się w systemach fiskalnych w gospodarce światowej (KP7_UW1)

2SFG_UK1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w wypowiedziach na temat przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej, formułować własne opinie na ten temat (KP7_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2SFG_KK1 Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym zasięgania opinii ekspertów, ze względu na dynamikę procesów kształtujących systemy fiskalne w gospodarce światowej (KP7_KK1)

2SFG_KR1 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zamieniających się potrzeb społecznych, tj. w oparciu o identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu, rozwijaniem dorobku zawodu (KP7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz grupowej prezentacji zadanego zagadnienia, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)