Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura frankofonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3KF
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura frankofonii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących kultury frankofonii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskiej od podstaw.

Trwają 1 semestr. Wymiar godzin: 30.

Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Pełny opis:

W czasie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1/ obecność języka i kultury francuskiej na świecie;

2/ pojęcie frankofonii i historia badań nad frankofonią;

3/ pozycja literatury frankofońskiej na świecie;

4/ kolonizacja | kolonializm | dekolonizacja | postkolonializm

5/ kultura i historia europejskich krajów frankofońskich (Belgia, Szwajcaria, Luksemburg)

6/ kultura i historia Quebecu i francuskojęzycznej części Ameryki Północnej;

7/ kultura i historia krajów Maghrebu;

8/ kultura i historia Afryki Subsaharyjskiej;

9/ kultura i historia krajów regionu Oceanu Indyjskiego;

10/ kultura krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Agnieszka Włoczewska, Mały leksykon pojęć i terminów frankofońskich, Białystok: Wydawnictwo UwB, 2012.

- Jackson Noutchie Njike, Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activites, Paris: Nathan, 2003.

- Małgorzata Kamecka, Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej, [w:] "Politeja", vol. 11, nr 31/1, 2014, s. 191-204.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław: Ossolineum [dowolne wydanie].

- Małgorzata Kamecka, Pamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskim, Białystok: Instytut Filologii Polskiej UwB, 2018.

- Józef Kwaterko, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Kraków: Universitas, 2003.

- Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, La Decouverte, 2005;

- Józef Łaptos, Historia Belgii, Wrocław: Ossolineum, 1995.

- Henryk Zins, Historia Kanady, Wrocław: Ossolineum, 1975.

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- pozytywna ocena (średnia) z "wejściówek";

- przygotowywanie lektur omawianych w czasie zajęć;

- aktywny udział w zajęciach;

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kaznowski
Prowadzący grup: Jan Kaznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskiej od podstaw.

Trwają 1 semestr. Wymiar godzin: 30.

Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Pełny opis:

W czasie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1/ obecność języka i kultury francuskiej na świecie;

2/ pojęcie frankofonii i historia badań nad frankofonią;

3/ pozycja literatury frankofońskiej na świecie;

4/ kolonizacja | kolonializm | dekolonizacja | postkolonializm

5/ kultura i historia europejskich krajów frankofońskich (Belgia, Szwajcaria, Luksemburg)

6/ kultura i historia Quebecu i francuskojęzycznej części Ameryki Północnej;

7/ kultura i historia krajów Maghrebu;

8/ kultura i historia Afryki Subsaharyjskiej;

9/ kultura i historia krajów regionu Oceanu Indyjskiego;

10/ kultura krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Agnieszka Włoczewska, Mały leksykon pojęć i terminów frankofońskich, Białystok: Wydawnictwo UwB, 2012.

- Jackson Noutchie Njike, Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activites, Paris: Nathan, 2003.

- Małgorzata Kamecka, Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej, [w:] "Politeja", vol. 11, nr 31/1, 2014, s. 191-204.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław: Ossolineum [dowolne wydanie].

- Małgorzata Kamecka, Pamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskim, Białystok: Instytut Filologii Polskiej UwB, 2018.

- Józef Kwaterko, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Kraków: Universitas, 2003.

- Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, La Decouverte, 2005;

- Józef Łaptos, Historia Belgii, Wrocław: Ossolineum, 1995.

- Henryk Zins, Historia Kanady, Wrocław: Ossolineum, 1975.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kaznowski
Prowadzący grup: Jan Kaznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskiej od podstaw.

Trwają 1 semestr. Wymiar godzin: 30.

Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Pełny opis:

W czasie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1/ obecność języka i kultury francuskiej na świecie;

2/ pojęcie frankofonii i historia badań nad frankofonią;

3/ pozycja literatury frankofońskiej na świecie;

4/ kolonizacja | kolonializm | dekolonizacja | postkolonializm

5/ kultura i historia europejskich krajów frankofońskich (Belgia, Szwajcaria, Luksemburg)

6/ kultura i historia Quebecu i francuskojęzycznej części Ameryki Północnej;

7/ kultura i historia krajów Maghrebu;

8/ kultura i historia Afryki Subsaharyjskiej;

9/ kultura i historia krajów regionu Oceanu Indyjskiego;

10/ kultura krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Agnieszka Włoczewska, Mały leksykon pojęć i terminów frankofońskich, Białystok: Wydawnictwo UwB, 2012.

- Jackson Noutchie Njike, Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activites, Paris: Nathan, 2003.

- Małgorzata Kamecka, Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej, [w:] "Politeja", vol. 11, nr 31/1, 2014, s. 191-204.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław: Ossolineum [dowolne wydanie].

- Małgorzata Kamecka, Pamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskim, Białystok: Instytut Filologii Polskiej UwB, 2018.

- Józef Kwaterko, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Kraków: Universitas, 2003.

- Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, La Decouverte, 2005;

- Józef Łaptos, Historia Belgii, Wrocław: Ossolineum, 1995.

- Henryk Zins, Historia Kanady, Wrocław: Ossolineum, 1975.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)