Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego- j. niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1LEKN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego- j. niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty lektoratowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego, słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych na poziomie A2/B1.

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1 roku studiów magisterskich. Celem przedmiotu jest doskonalenie umięjętności językowych, zdobytych na studiach 1 stopnia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h lektorat

Punkty ECTS : 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami, wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,1 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 28 h:

- przygotowanie do zajęć i testów, pisanie prac domowych - 24 h

- udział w konsultacjach - 2 h

- pisanie testu końcowego - 2 h

razem 0.9 ECTS + 1,1 ECTS = 2 punkty ECTS

Literatura:

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

Student zna:

KA7_WG1, zjawiska i procesy językowe, umożliwiaące komunikowanie sie w języku niemieckim

potrafi:

KA7_UW5, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjne

KA7_UW6 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze nauki języka i językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA7_UK6 posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA7_UK4 prowadzić w dyskusję w języku niemieckim, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska.

jest gotów do:

KA7_KK1 krytycznej oceny odbieranych treści

KA7_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze. Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kuźmicz
Prowadzący grup: Artur Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)