Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1GOPM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Morfologia języka polskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza z zakresu morfologii języka polskiego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu morfologicznego języka (różnymi metodami);

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, którą następnie pod okiem prowadzącego ćwiczenia weryfikuje na podstawie przeczytanej literatury, dyskusji w grupie, wyników samodzielnych i zespołowych prac, a także wniosków z przeprowadzanych analiz morfologicznych (fleksyjnych i słowotwórczych) wprowadzonymi metodami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok i semestr studiów: semestr zimowy I roku

Wymagania wstępne: elementarna znajomość zagadnień z zakresu fleksji i słowotwórstwa języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu; 45 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, metody heurystycznej, metod aktywizujących, np. warsztatów grupowych, metody projektu, dyskusji

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładzie – 14 godz.

Udział w ćwiczeniach – 45 godz.

Samodzielna praca w domu (w tym przygotowanie prezentacji) –15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.

ŁĄCZNIE – 89 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 59 godz. (2 p. ECTS);

- zajęciami o charakterze praktycznym - 45 godz. (1,5 p. ECTS);

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

2. Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002, hasła z morfologii.

3. D. Kopcińska, Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 1996.

4. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1974.

5. Z. Saloni, Wstęp do koniugacji polskiej, Olsztyn 2000.

6. http://sgjp.pl/leksemy/#13589/a

Literatura uzupełniająca

1. J. Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 1978.

2. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa 1979.

3. W. Mańczak, Ile rodzajów jest w polskim? „Język Polski” 1956, s. 116 – 121.

4. R. Laskowski, Od czego lepszy jest lepszy?, „Język Polski” 1977, s. 323–344.

5. Z. Saloni, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:] Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław 1976, s. 43–106.

6. Z. Saloni, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski” 1974, s. 3–13 i 93–101.

7. K. Waszakowa, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Charakteryzuje się podstawową znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie morfologii (słowotwórstwa i fleksji) języka polskiego (KA6_WG1, KA6_WG3)

2. Definiuje podstawowe jednostki morfologiczne w języku polskim: fleksyjne i słowotwórcze (KA6_WG1, KA6_WG3)

3. Zna zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla poziomu morfologicznego języka polskiego, rozróżnia zjawiska i mechanizmy fleksyjne i słowotwórcze, morfologiczne i fonologiczne, morfologiczne i składniowe (KA6_WG1, KA6_WG3)

4. Zna założenia różnych metod analizy morfologicznej (KA6_WG1, KA6_WG3)

W zakresie umiejętności student:

1. Umie posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu morfologii (słowotwórstwa i fleksji) języka polskiego (KA6_UWK1)

2. Rozpoznaje podstawowe jednostki fleksyjne i słowotwórcze odpowiednio w tekstach, formach, formacjach słowotwórczych itd. (KA6_UWK1)

3. Umie dokonać analizy morfologicznej (fleksyjnej) tekstu, analizy fleksyjnej i słowotwórczej jednostek językowych (KA6_UWK1)

4. Umie odszukać potrzebne informacje z zakresu morfologii: fleksji i składni języka polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie (KA6_UWO1, KA6_UK1)

W zakresie postaw społecznych student:

1. Umie pracować w grupie, przyjmując różne role (KA6_KOR1)

2. Wykazuje wrażliwość na estetyczny aspekt komunikatu mówionego i ma świadomość roli polonisty w propagowaniu wiedzy o roli języka polskiego jako istotnego elementu kultury i tożsamości narodowej (KA6_KKOR1)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących, np. warsztatów grupowych, metody projektu. Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze i egzamin po III semestrze, obejmujący całość zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach z fonetyki i fonologii języka polskiego, morfologii języka polskiego i składni języka polskiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Prowadzący grup: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Strona przedmiotu: http://.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

.

Pełny opis:

.

Literatura:

.

Uwagi:

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Prowadzący grup: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Strona przedmiotu: http://.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

.

Pełny opis:

.

Literatura:

.

Uwagi:

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Prowadzący grup: Urszula Andrejewicz, Anna Zagajewska
Strona przedmiotu: http://.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

.

Pełny opis:

.

Literatura:

.

Uwagi:

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.