Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2LEK1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedm. lektoraty
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A2

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu kształcenie na poziomie biegłości językowej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe MK_25

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok, 2 semestry

Wymagania wstępne: znajomość jęz. angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A2

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda eklektyczna (komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach: 15h (0,5 ECTS)

Razem: 90h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75h (2,5 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 90 (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oxenden C., Latam-Koenig Ch., Seligson P. ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE

Oxenden C., Latam-Koenig Ch. ENGLISH FILE INTERMEDIATE

Literatura uzupełniająca:

Murphy R. ENGLISH GRAMMAR IN USE OXFORD WORDPOWER

Swan M. & Walter C. HOW ENGLISH WORKS, A GRAMMAR PRACTICE BOOK. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku angielskim (list osobisty/e-mail, opis) z wykorzystaniem leksyki (związanej z życiem rodzinnym, społecznym, spędzaniem wolnego czasu), podstawowych zasad gramatycznych (czasy gramatyczne, stopniowanie przymiotników) i stylistycznych języka angielskiego, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. K7_WG1, K7_WG9

2.Potrafi przygotować typowe wystąpienia ustne w języku angielskim z wykorzystaniem leksyki (związanej z życiem rodzinnym, społecznym, spędzaniem wolnego czasu), z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek, akcent wyrazowy i zdaniowy) , gramatycznych (czasy gramatyczne, stopniowanie przymiotników) i stylistycznych języka angielskiego, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. K7_WG2, K7_UW5, K7_UW6

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku angielskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu opanowanie podstawowych zasad gramatycznych i efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_UK2

4.Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. K7_UK1, K7_UK2, K7_UO1

5. Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu, zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KA6_UK6

6. Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej. K7_KO3, K7_KO4, K7_WG11

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w semestrze zimowym i letnim. Egzamin pisemny w formie testu gramatyczno-leksykalnego w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siedlecka-Karny
Prowadzący grup: Anna Siedlecka-Karny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.