Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM4 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konsultacje dla grupy studentów mające na celu doprowadzenie do samodzielnego opracowania, napisania i obrony pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego. w ich trakcie student przygotowuje pod kierunkiem promotora rozprawę magisterską.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter zindywidualizowanych konsultacji dla studentów podejmujących wysiłek napisania i obrony pracy magisterskiej.

Każdy ze studentów ma inne nastawienie do problematyki. Zakres konsultacji obejmuje szczegółowe problemy, które pojawiają się przy opracowaniu tematów. Wchodzą tu w grę związki literatury z polityką, życiem społecznym, nauką i ekonomią w odniesieniu do kultury polskiej II połowy XIX wieku. Konsultacje obejmują także zagadnienia szeroko pojętej komparatystyki - od zagadnień typowo filologicznych po relacje inter - i transkulturowe.

Literatura:

1. H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. A. Szurek, Kraków 2010.

2. P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001;

3. P. Bourdieu, Teoria obiektow kulturowych, w: Odkrywanie modernizmu, red. 4. R. Nycz, Kraków 1998.

5. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001;

6. F. Mazurkiewicz, Opowieści nowoczesne, Katowice 2015;

7. R. Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016; Wiele tytułów, Wołowiec 2019.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

1. nazwać, opisać, poddać analizie i refleksji proces historycznoliteracki, kontekst filozoficzny, kierunki rozwoju światopoglądu modernizmu polskiego i europejskiego.

2. poddać interpretacji teksty literackie przełomu XIX i XX wieku ze wskazaniem na ich kontekst kulturowy i wynikające z niego założenia i efekty światopoglądowe.

3. wskazać na specyfikę znaczeniową, ramy periodyzacyjne, możliwości kwalifikacji literatury i kultury polskiego modernizmu i europejskich modernizmów.

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIĘJĘTNOŚCI

4. zgromadzić bibliografię do opracowywanego tematu, przygotować konspekt i przygotować wypowiedź prezentacyjną związaną z wybranym przez niego zagadnieniem (wynikającym z problematyki seminarium), utrzymaną w formie właściwej dla tego typu wypowiedzi naukowej.

5. weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim, a także prezentacji uczestników seminarium.

6. rozumieć znaczenie dyskusji i dialogu jako niezbywalnych umiejętności kształtowania procesu rozumienia i budowania wspólnoty myśli humanisty.

7. oceniać różnorodne metodologie badań, metody badań, specyfikę tekstu teoretycznego wynikającego z czasu jego powstania i uwarunkowań historycznych, światopoglądowych, szkoły badawczej.

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAWY

8. rozmieć znaczenie tradycji i długiego trwania kultury jako niezbywalnych elementów kształtowania tożsamości Polaka i Europejczyka.

9. kształtować społeczne postawy humanisty.

10. wskazywać na wzorce tożsamościowe w literaturze modernizmu kształtujące światopogląd epoki, które przyczyniły się do zmiany paradygmatu etycznego w kulturze współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, analiza i interpretacja badanych tekstów;

wersyfikacja postępów w pisaniu rozprawy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Ławski
Prowadzący grup: Jarosław Ławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego. w ich trakcie student przygotowuje pod kierunkiem promotora rozprawę magisterską.

Pełny opis:

Kolejne etapy pracy nad rozprawa magisterską:

1.poznanie zasad pisania rozprawy magisterskiej;

2. wybór propozycji różnych tematów , które budzą zainteresowanie studenta;

3. wybór tematu właściwego;

4. poszukiwania bibliograficzne;

5. zarysowanie konspektu rozprawy magisterskiej;

6. analiza i interpretacja tekstów poddanych badaniu: dyskusja nad tezami rozprawy;

7. pisanie kolejnych rozdziałów i ich ocena przez prowadzącego;

8.poprawianie i akceptacja gotowej pracy.

Literatura:

1. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 1974.

2. Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

3. D. Diner, Zrozumieć stulecie, przeł. K. Bukowska, Warszawa 2009.

4. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

5. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.

6. A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej, Warszawa 2014.

7. A. Dziadek, Atopia – stadność i jednostkowość. „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.

8. J. Ławski, Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy, Białystok 2015.

9. R. Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie, Wrocław 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sztachelska
Prowadzący grup: Jolanta Sztachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego. w ich trakcie student przygotowuje pod kierunkiem promotora rozprawę magisterską.

Pełny opis:

Studia II stopnia, rok I, semestr zimowy-letni, literaturoznawstwo. Konsuktacje grupowe i indywidualne.

ECTS -12 pktów. Nakład pracy studenta bardzo duży: ok. 200 g.

Seminarium magisterskie - konsultacje dla studentów z samodzielnym pracownikiem nauki prowadzone są w celu:

1/ zbadania indywidualnych zainteresowań studenta,

2/ znalezienia takiego obszaru, w którym mógłby się pokazać od najlepszej strony;

3/ doprowadzenia do samodzielnego sformułowania tematu;

4/ pomocy w gromadzeniu literatury podmiotu i przedmiotu;

5/ pomocy w zakresie metodyki pisania prac oraz z zakresu warsztatu

historyka literatury czy krytyki literackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.