Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM7 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student wybiera temat pracy magisterskiej, przeprowadza kwerendę biblioteczną, sporządza wstępną bibliografię pracy i jej konspekt oraz pierwszą wersję wstępnego rozdziału

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są standardy obowiązujące autora pracy magisterskiej, harmonogram czynności umożliwiających realizację zadania, jakim jest jej napisanie.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj zajęć:.

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, analiza tekstów.

11. Zaliczenie zajęć: ocena wystawiana jest na postawie 1/systematycznego przygotowywania kolejnych punktów i rozdziałów pracy licencjackiej oraz 2/jej ostatecznej wersji.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do seminarium: 30 h

przygotowanie pracy licencjackiej - 170 godzin,

konsultacje - 5 godzin

Razem: 220 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 20 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 200 h - 7 punkty ECTS.

Zakres tematyczny:

1. Standardy pracy licencjsckiej – formalne i treściowe. Umiejętności i kompetencje potrzebne do zrealizowania zadania.

2. Określenie zakresu pracy i robocze sformułowanie tematu.

3. Przygotowanie warsztatu pracy, pisanie pracy jako zadanie logistyczne, rozkład poszczególnych czynności w czasie.

4. Zakres i funkcje literatury przedmiotu. Jak przygotować stan badań?

5. Kwerenda biblioteczna i internetowa, rodzaje źródeł, wstępna bibliografia.

6. Dzieło literackie – procedury interpretacyjne.

7. Lektura tekstu naukowego i sposoby jego wykorzystania: streszczenie, operowanie parafrazą i cytatem, funkcja przypisu i jego prawidłowy zapis.

8. Świadomość metodologiczna.

9. Interdyscyplinarność.

10. Sporządzanie stanu badań i jego prezentacja ustna oraz pisemna.

Literatura:

Technika pisania

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008

A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (charakteryzuje metody badań tekstów literackich i tekstów z wątkami ezoterycznymi, umiejscawia dany tekst krytyczny/teoretyczny w kontekście ideowo-artystycznym i społeczno-politycznym)

– P7S_WG – KA7_WG2

- definiuje pojęcia z zakresu analizy antropologicznej, teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej, na poziomie rozszerzonym, z uwzględnieniem kontekstów (definiuje pojęcia „ezoteryka”, „Western esotericism”, „ezoteryczny”, „hermetyczny”, „astrologia”, „wiedza alternatywna”, „duchowość alternatywna”, „dyskurs”, „dyskurs ezoteryczny”)

– P7S_WGK – KA7_WGK1

- posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych (wskazuje podstawowe cechy tekstów inspirowanych ezoteryką i duchowością alternatywną, dostrzega cechy świadczące o mieszaniu się dyskursów naukowego, literackiego, religijnego i ezoterycznego, wskazuje na źródła tych procesów)

– P7S_WGK – KA7_WGK2

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie (potrafi scharakteryzować metody badania dyskursu ezoterycznego/tekstów ezoterycznych i najważniejsze podejścia badawcze, podaje autorów istotnych opracowań i ich argumenty, i ustosunkowuje się do poszczególnych ujęć, podsumowuje problemy z określeniem obszaru studiów oraz wypracowaniem jednolitej terminologii)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU1

- analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (wymienia polskich autorów odwołujących się do ezoteryki w XIX i XX wieku, łączy dane dzieła z nurtami artystycznymi i ideowymi, rekonstruuje fazy zainteresowania ezoteryką w Polsce, wskazuje najważniejszych przedstawicieli tej tradycji myślenia i zafascynowanych nią twórców, wyjaśnia przyczyny nieobecności, a później gwałtownej popularności ezoteryki w Polsce, podaje nazwy instytucji ważnych dla jej rozwoju)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU2

- potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii (prowadzi dyskusję z innymi słuchaczami i prowadzącym, prezentuje fragmenty pracy magisterskiej)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU3

- potrafi przygotować się do dyskusji, prowadzić debatę, sporządzić listę kwestii spornych w tradycji naukowej oraz dyskutować z użyciem specjalistycznej terminologii

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU4

- potrafi wykorzystać istotne źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z różnorodnych źródeł internetowych, także obcojęzycznych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i czasopism oraz portalo specjalistycznych)

– FP2_U03 – H2A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadania (przygotowuje pracę magisterską, korzystając z opracowań omawianych na zajęciach i sugerowanych przez prowadzącego oraz na podstawie własnych kwerend)

– P7S_KKO – KA7_KKO2

- jest przygotowany do pracy w grupie, świadomy odpowiedzialność za zadania podjęte w pracy zespołowej (przewodniczy dyskusji, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom seminarium)

– P7S_KOR – KA7_KOR1

- dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej

– P7S_KOR – KA7_KOR2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach, przedstawienie bibliografii, konspektu oraz wstępnego rozdziału pracy. Nieobecność na więcej niż 4 godzinach zajęć wymaga usprawiedliwienia (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie urzędowe o ważnych powodach nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Literatura uważana jest powszechnie za przeciwieństwo nauki. Pierwsza kojarzy się z fikcją, subiektywnym doświadczeniem i wartościami artystycznymi, podczas gdy druga – z prawdą (faktualnością), ambicjami do obiektywności i empirycznym poznawaniem świata. Jednak ten podział uzasadniony jest tylko częściowo. Literatura, jako specyficzny (pod)typ wiedzy, tworzy własne projekty człowieka, i społeczeństwa, proponuje inne sposoby poznania natury, reagując przy tym na rozwój nauki. Niektóre idee wychodzące z kręgów naukowych traktuje afirmatywnie, z innymi polemizuje. Ponadto, w XIX wieku literatura nierzadko była szybsza w dostrzeganiu i opisywaniu pewnych zjawisk i procesów niż, tkwiące jeszcze wówczas w powijakach nauki humanistyczne i społeczne.

W trakcie seminarium licencjackiego chciałabym zająć się z Państwem wybranymi aspektami wiedzy i nauki romantycznej oraz postromantycznej. Szczególnie interesować nas będą z jednej strony problemy z obszaru psychologii i psychiatrii (szaleństwo, melancholia, fascynacja przemocą), z drugiej – związki literatury z naukami przyrodniczymi, które badać będziemy m.in. na przykładzie tekstów Novalisa, Józefa Sękowskiego/Osipa Senkovskiego, Aleksandra von Humboldta, Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Ignacego Domeyki.

Teksty i problemy poruszane na zajęciach będą uzgadnianie z uczestnikami w zależności od głównych punktów ich zainteresowań i tematu przygotowywanych prac licencjackich.

Pełny opis:

Zagadnienia dot. aspektu formalnego:

1. Standardy pracy magisterskiej. Umiejętności i kompetencje potrzebne do zrealizowania zadania.

2. Określenie zakresu pracy i robocze sformułowanie tematu.

3. Przygotowanie warsztatu pracy, pisanie pracy jako zadanie logistyczne, rozkład poszczególnych czynności w czasie.

4. Zakres i funkcje literatury przedmiotu. Jak przygotować stan badań?

5. Kwerenda biblioteczna i internetowa, rodzaje źródeł, wstępna bibliografia.

6. Dzieło literackie – procedury interpretacyjne.

7. Lektura tekstu naukowego i sposoby jego wykorzystania: streszczenie, operowanie parafrazą i cytatem, funkcja przypisu i jego prawidłowy zapis.

8. Świadomość metodologiczna.

9. Interdyscyplinarność.

10. Sporządzanie stanu badań i jego prezentacja ustna oraz pisemna.

Zakres tematyczny seminarium (proponowane uczestnikom zagadnienia):

Dyskursy ezoteryczne: nowe metody badań (na wybranych przykładach).

Miejsce wiedzy alternatywnej w historii kultury polskiej (na wybranych przykładach).

Gnoza/Ezoteryka w literaturze XIX wieku (na wybranych przykładach).

Wątki ezoteryczne w Dziadach berlińskich Henryka Wańka.

Miron Białoszewski i parapsychologia.

Autoprezentacja polskich celebrytów ezoterycznych w XX wieku: Stefan Ossowiecki i Akhara Mustafa.

Polscy wróżbici w świetle tekstów autobiograficznych: Stefan Ossowiecki i Maciej Skrzątek.

Grupa Oneiron w PRL: kształtowanie się i aktywność środowiska.

Literatura:

Technika pisania

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008

A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012

Literatura dot. tematyki seminarium:

M. Białoszewski, Tajny dziennik, Kraków 2012.

T. Doktór, Spotkania z astrologią, Warszawa 1987.

Gnoza, gnostycyzm, literatura, red. M. Dobkowski / B. Sienkiewicz / A. Jocz, Kraków 2012.

W. J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected knowledge in Western culture, Cambridge 2012.

Horoscopes and Public Spheres Essays on the history of astrology, ed. by G. Oestmann / D. H. Rutkin / K. von Stuckrad, Berlin 2005.

Katowicki underground artystyczny po 1953 roku, red. J. Zagrodzki / S. Ruksza, Katowice 2004.

Od kontrkultury do New Age: wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. E. Chabros, Wrocław 2014.

Oneiron = Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, red. P. Mraß, Katowice 2006.

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel / J. Smulski / A. Sobolewska, Toruń 1999.

Polemical Encounters: Esoteric discourse and its others, ed. by O. Hammer / K. von Stuckrad, Leiden-Boston 2007.

S. Ossowiecki, Świat mego ducha i wizje przyszłości, Poznań 1983.

P. Piotrowski, Jung i astrologia, Białystok 2002.

R. Prinke/ L. Weres, Mandala życia astrologia – mity i rzeczywistość, Poznań 1991.

P. Sołowianiuk, Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej. Warszawa 2014.

M. Skrzątek, Życie zapisane w kartach, Warszawa 2015.

L. E. Stefański, Adept wysokiej magii: (Czesław Czyński 1858-1932); monodramat, Warszawa 1990.

L. E. Stefański, Lewitujący z Oćmawy, Warszawa 1992.

L. E. Stefański/ M. Komar, Od magii do psychotroniki czyli ars magica, Warszawa 1980.

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009.

Transformacja alternatywnej duchowości w Polsce, red. Z. Pasek / Sz. Beźnic, Kraków 2007.

H. Waniek, Dziady berlińskie, Warszawa 1984, wyd. 2. Wrocław 1999.

H. Waniek, Hermes w Górach Śląskich, Wrocław 1994.

H. Waniek, Wyprzedaż duchów, Wrocław 2007.

L. Weres, Homo–Zodiacus, Poznań 1991.

I. K. Węgierska, Moje przygody z duchami i nie tylko, Warszawa 1993.

P. Zacharewicz, W stronę nowego paradygmatu, Toruń 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Literatura uważana jest powszechnie za przeciwieństwo nauki. Pierwsza kojarzy się z fikcją, subiektywnym doświadczeniem i wartościami artystycznymi, podczas gdy druga – z prawdą (faktualnością), ambicjami do obiektywności i empirycznym poznawaniem świata. Jednak ten podział uzasadniony jest tylko częściowo. Literatura, jako specyficzny (pod)typ wiedzy, tworzy własne projekty człowieka, i społeczeństwa, proponuje inne sposoby poznania natury, reagując przy tym na rozwój nauki. Niektóre idee wychodzące z kręgów naukowych traktuje afirmatywnie, z innymi polemizuje. Ponadto, w XIX wieku literatura nierzadko była szybsza w dostrzeganiu i opisywaniu pewnych zjawisk i procesów niż, tkwiące jeszcze wówczas w powijakach nauki humanistyczne i społeczne.

W trakcie seminarium licencjackiego chciałabym zająć się z Państwem wybranymi aspektami wiedzy i nauki romantycznej oraz postromantycznej. Szczególnie interesować nas będą z jednej strony problemy z obszaru psychologii i psychiatrii (szaleństwo, melancholia, fascynacja przemocą), z drugiej – związki literatury z naukami przyrodniczymi, które badać będziemy m.in. na przykładzie tekstów Novalisa, Józefa Sękowskiego/Osipa Senkovskiego, Aleksandra von Humboldta, Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Ignacego Domeyki.

Teksty i problemy poruszane na zajęciach będą uzgadnianie z uczestnikami w zależności od głównych punktów ich zainteresowań i tematu przygotowywanych prac licencjackich.

Pełny opis:

Zagadnienia dot. aspektu formalnego:

1. Standardy pracy magisterskiej. Umiejętności i kompetencje potrzebne do zrealizowania zadania.

2. Określenie zakresu pracy i robocze sformułowanie tematu.

3. Przygotowanie warsztatu pracy, pisanie pracy jako zadanie logistyczne, rozkład poszczególnych czynności w czasie.

4. Zakres i funkcje literatury przedmiotu. Jak przygotować stan badań?

5. Kwerenda biblioteczna i internetowa, rodzaje źródeł, wstępna bibliografia.

6. Dzieło literackie – procedury interpretacyjne.

7. Lektura tekstu naukowego i sposoby jego wykorzystania: streszczenie, operowanie parafrazą i cytatem, funkcja przypisu i jego prawidłowy zapis.

8. Świadomość metodologiczna.

9. Interdyscyplinarność.

10. Sporządzanie stanu badań i jego prezentacja ustna oraz pisemna.

Zakres tematyczny seminarium (proponowane uczestnikom zagadnienia):

Dyskursy ezoteryczne: nowe metody badań (na wybranych przykładach).

Miejsce wiedzy alternatywnej w historii kultury polskiej (na wybranych przykładach).

Gnoza/Ezoteryka w literaturze XIX wieku (na wybranych przykładach).

Wątki ezoteryczne w Dziadach berlińskich Henryka Wańka.

Miron Białoszewski i parapsychologia.

Autoprezentacja polskich celebrytów ezoterycznych w XX wieku: Stefan Ossowiecki i Akhara Mustafa.

Polscy wróżbici w świetle tekstów autobiograficznych: Stefan Ossowiecki i Maciej Skrzątek.

Grupa Oneiron w PRL: kształtowanie się i aktywność środowiska.

Literatura:

Technika pisania

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008

A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012

Literatura dot. tematyki seminarium:

M. Białoszewski, Tajny dziennik, Kraków 2012.

T. Doktór, Spotkania z astrologią, Warszawa 1987.

Gnoza, gnostycyzm, literatura, red. M. Dobkowski / B. Sienkiewicz / A. Jocz, Kraków 2012.

W. J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected knowledge in Western culture, Cambridge 2012.

Horoscopes and Public Spheres Essays on the history of astrology, ed. by G. Oestmann / D. H. Rutkin / K. von Stuckrad, Berlin 2005.

Katowicki underground artystyczny po 1953 roku, red. J. Zagrodzki / S. Ruksza, Katowice 2004.

Od kontrkultury do New Age: wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. E. Chabros, Wrocław 2014.

Oneiron = Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, red. P. Mraß, Katowice 2006.

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel / J. Smulski / A. Sobolewska, Toruń 1999.

Polemical Encounters: Esoteric discourse and its others, ed. by O. Hammer / K. von Stuckrad, Leiden-Boston 2007.

S. Ossowiecki, Świat mego ducha i wizje przyszłości, Poznań 1983.

P. Piotrowski, Jung i astrologia, Białystok 2002.

R. Prinke/ L. Weres, Mandala życia astrologia – mity i rzeczywistość, Poznań 1991.

P. Sołowianiuk, Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej. Warszawa 2014.

M. Skrzątek, Życie zapisane w kartach, Warszawa 2015.

L. E. Stefański, Adept wysokiej magii: (Czesław Czyński 1858-1932); monodramat, Warszawa 1990.

L. E. Stefański, Lewitujący z Oćmawy, Warszawa 1992.

L. E. Stefański/ M. Komar, Od magii do psychotroniki czyli ars magica, Warszawa 1980.

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009.

Transformacja alternatywnej duchowości w Polsce, red. Z. Pasek / Sz. Beźnic, Kraków 2007.

H. Waniek, Dziady berlińskie, Warszawa 1984, wyd. 2. Wrocław 1999.

H. Waniek, Hermes w Górach Śląskich, Wrocław 1994.

H. Waniek, Wyprzedaż duchów, Wrocław 2007.

L. Weres, Homo–Zodiacus, Poznań 1991.

I. K. Węgierska, Moje przygody z duchami i nie tylko, Warszawa 1993.

P. Zacharewicz, W stronę nowego paradygmatu, Toruń 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.