Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM8 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa synchronicznego. Seminarium na pierwszym roku pomaga wybrać temat pracy dyplomowej i dobrać odpowiednią literaturę, wprowadza studenta w podstawowe problemy redakcji technicznej, językowej i metodologicznej pracy magisterskiej. Promotor sprawuje opiekę nad procesem pisania pracy magisterskiej na wszystkich etapach jej przygotowania.

Skrócony opis:

Przedmiot dyplomowy (jeden z kilku propozycji zajęć seminaryjnych w danym roku), niezbędny do zdania egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: ukończony kurs z językoznawstwa na studiach pierwszego stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin seminarium

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminarium (60 godz.) – 3 pkt

przygotowanie do seminarium (50 godz.) – 2 pkt

opracowanie bibliografii (25 godz.) – 1 pkt

przygotowanie konspektu (25 godz.) – 1 pkt

opracowanie narzędzi nadawczych (25 godz.) – 1 pkt

ŁĄCZNIE 185 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – 5 ECTS

zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 8 ECTS

Literatura:

Literatura z zakresu polonistycznego językoznawstwa synchronicznego, dobrana do aktualnej tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwe dla tradycji badawczej w zakresie językoznawstwa (KA7_WG2)

W2. zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, rozumie ich znaczenie dla własnej działalności twórczej (KA7_WK2)

W zakresie umiejętności student:

U1. formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji; formułuje i testuje hipotezy związane z problemami badawczymi (KA7_UWKOU1)

U2. analizuje i kontekstowo interpretuje tekst z uwzględnieniem różnych aspektów, biorąc pod uwagę nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa (KA7_UWKOU2)

U3. potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii (KA7_UWKOU3)

U4. potrafi wykorzystać istotne źródła w twórczej pracy analityczno-interpretacyjnej (KA7_UWOU1)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej (KA7_ KOR2)

K2. określa priorytety służące realizacji zadania (KA7_ KK02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, analiza tekstu, projekt

Zaliczenie na zal. na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wykonania konspektu pracy, wstępnego opracowania bibliografii oraz narzędzi badawczych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.