Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1TEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria kultury
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot służący uprawomocnieniu humanistyki w obrębie nauk antropologicznych. Wprowadza do dziedziny antropologii jako takiej, pokazuje różnorodność ujęć kultury, zaznajamia z rozwojem zainteresowań antropologicznych w rozwoju cywilizacji współczesnej, charakteryzuje najbardziej znane szkoły i kierunki w badaniach antropologicznych.

Wprowadza i definiuje pojęcia stosowane w nowoczesnej humanistyce, np. kultura wysoka/popularna/masowa, kultura ludowa, globalizacja, regionalizacja,

inność, odmienność, presja, opresja, wykluczenie, etc.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mające na celu wprowadzenie studenta w świat nowoczesnej humanistyki jako części kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne.

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok II stp. semestr II

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna

Liczba godzin z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 28 g, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacja multimedialna,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach: 28 h, przygotowanie do zajęć: 10 h, przygotowanie do zaliczenia: 4 h; razem: 14 h.

Literatura:

J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012.

Kultura popularna-tożsamość-edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.

Zrozumieć nowoczesność. Księga Jubileuszowa Zygmunta Baumana, oprac. A. Chrzanowski, W. Godzic, A.Zeidler- Janiszewska, Łódź 2010.

W. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.

J.Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Warszawa 2008.

E. Baldwin, B. Longhurst, S. Mccracen, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, przeł.M. Kaczyński, J, Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007.

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przel. T. Kunz, Kraków 2007.

Świat człowieka - świat kultury.Antologia tekstów klasycznej antropologii,

wybór i oprac. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.

A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł.S. Szymański, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.

J. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

E. Krawczak, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wybór i przedmowa M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004.

W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.Burszta, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wykazuje orientację w zakresie analizy antropologicznej na poziomie rozszerzonym. Potrafi zdefiniować i opisać strukturę tekstu naukowego z teorii kultury. Zna proces rozwoju antropologii w przekroju historycznym. Rozpoznaje szkoły, stanowiska i kierunki w nowoczesnej antropologii. (FP2_WO2; FP2_W09).

Umiejętności: Student posiada umiejętność integrowania różnych dyscyplin współczesnej humanistyki, w tym teorii kultury. Umie zastosować ją w nietypowych rozwiązaniach profesjonalnych. Umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację komunikatów i tekstów kultury. Uwzględnia nowe koncepcje z zakresu wiedzy o kulturze. Potrafi wypowiadać się na temat zjawisk kultury współczesnej, korzystając z profesjonalnych narzędzi stworzonych w jej obrębie, kategorii specjalistycznych, opinii obcych oraz własnych. (FP2_U04; FP_U05; FP_U06).

Kompetencje społeczne: Student jest przygotowany do działania w grupie i współdziałania, do tworzenia skutecznych komunikatów użytkowych z uwzględnieniem potrzeb odbiorców oraz ich kompetencji; uczestniczy aktywnie w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym. Interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego. Dostrzega powiązania rzeczywistości społeczno-politycznej z literaturą i językiem.(FP2_K01; FP2_K04; FP2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Praca indywidualna, praca w zespołach, dyskusja.

Ocena pracy studenta odbywa się na podstawie jego aktywności na ćwiczeniach.

Zaliczenie na podstawie testu pisemnego z problematyki zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sztachelska
Prowadzący grup: Jolanta Sztachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sztachelska
Prowadzący grup: Jolanta Sztachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.