Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-3PNR3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego z I i II r. studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: M_8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1. i 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180h rocznie.

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 180h (5 ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń: 120h (3,4 ECTS)

- udział w konsultacjach: 63h (1,8 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 57h+5h=62h (1,8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 248h (7 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 425h (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Karolczuk, R. Szymula, Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- Т. Барышникова, Вся пунктуация русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2003.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie, reportaż) z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia „n” i „nn”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przysłówków), gramatycznych (deklinacja, koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego, nowopoznanej leksyki (związanej z charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką, problemami wychowania i kształcenia) i zasad interpunkcyjnych zdania prostego i złożonego opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (K_U08, K_U11, K_U14);

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek, podstawowe zasady intonacji rosyjskiej), gramatycznych (deklinacja i koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką, problemami wychowania i kształcenia), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (K_U08, K_U12, K_U14);

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu pogłębianie znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, poznanych na I i II roku studiów, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (K_W02, K_U04);

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (literatura piękna, literatura fachowa, prasa, Internet (K_U01);

5. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (K_K02, K_K03, K_K10);

6. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (K_W13).

Metody i kryteria oceniania:

Ad.1.

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.2.

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.3.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Ad.4.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.5.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Ad.6.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Ocena końcowa:

Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana jest na podstawie ocen z prac pisemnych (wypracowania, dyktanda, testy gramatyczne) oraz w oparciu o oceny z wypowiedzi ustnych. Przy ocenie uwzględnienia się również udział studentów w zajęciach (systematyczność i aktywność). Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

W ciągu semestru dopuszczalne są 3 nieobecności. Nieobecności 4-6 zaliczane są na konsultacjach. Uzyskanie powyżej 6 nieobecności nie kwalifikuje studenta do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Małgorzata Kurianowicz, Eugenia Maksimowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Małgorzata Kurianowicz, Eugenia Maksimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: M_8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1. i 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180h rocznie.

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 180h (5 ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń: 120h (3,4 ECTS)

- udział w konsultacjach: 63h (1,8 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 57h+5h=62h (1,8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 248h (7 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 425h (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Karolczuk, R. Szymula, Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- Т. Барышникова, Вся пунктуация русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2003.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi:

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Eugenia Maksimowicz, Ludmiła Siegień, Robert Szymula
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Eugenia Maksimowicz, Ludmiła Siegień, Robert Szymula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: M_8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1. i 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180h rocznie.

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 180h (5 ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń: 120h (3,4 ECTS)

- udział w konsultacjach: 63h (1,8 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 57h+5h=62h (1,8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 248h (7 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 425h (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Karolczuk, R. Szymula, Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- Т. Барышникова, Вся пунктуация русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2003.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Due to the possibility of transitioning to a remote or hybrid education system in 2021/2022, classes will be conducted using the platform indicated by the University of Bialystok authorities.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: M_8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1. i 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180h rocznie.

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 180h (5 ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń: 120h (3,4 ECTS)

- udział w konsultacjach: 63h (1,8 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 57h+5h=62h (1,8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 248h (7 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 425h (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Karolczuk, R. Szymula, Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- Т. Барышникова, Вся пунктуация русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2003.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Due to the possibility of transitioning to a remote or hybrid education system in 2021/2022, classes will be conducted using the platform indicated by the University of Bialystok authorities.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)