Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2PZW Kod Erasmus / ISCED: 14.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie uwarunkowań i głównych kierunków polityki zagranicznej Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji w ostatnim trzydziestoleciu

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po rozpadzie ZSRR polityka zagraniczna Litwy, Białorusi i Ukrainy mimo wielu podobieństw nie była jednolita. Litwa zmierzała w kierunku pełnej integracji ze światem zachodnim. Politykę Białorusi silnie naznaczyły długoletnie rządy A. Łukaszenki. Ukraina długo pozostawała rozdarta miedzy Wschodem a Zachodem. Zupełnie odrębnymi kryteriami charakteryzowała się polityka zagraniczna Rosji.

Pełny opis:

Rozpad ZSRR skutkował wyłonieniem się na wschód od Polski czterech państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Każde z nich prowadziło i prowadzi odmienną politykę zagraniczną. Przedmiotem zajęć są uwarunkowania tej polityki na gruncie kulturowym, geopolitycznym, w realiach stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. Opisowi i analizie poddane zostają także główne kierunki dyplomatycznej aktywności poszczególnych państw. W przypadku Litwy, Białorusi i Ukrainy to w szczególności relacje z Zachodem, Polska oraz Rosją. Odrębnej analizy wymaga polityka Rosji, posiadająca nie tylko regionalne, ale także globalne ambicje.

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i S. Bielenia, Toruń 2008

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student wie i rozumie

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

Student potrafi

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać odpowiednie systemy informatyczne

- komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

Student gotów jest do

- krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

- pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad etycznych

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

- uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczające

bardzo dobra ocena przygotowania oraz aktywności podczas zajęć zwalnia z obowiązku zaliczenia kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Po rozpadzie ZSRR polityka zagraniczna Litwy, Białorusi i Ukrainy mimo wielu podobieństw nie była jednolita. Litwa zmierzała w kierunku pełnej integracji ze światem zachodnim. Politykę Białorusi silnie naznaczyły długoletnie rządy A. Łukaszenki. Ukraina długo pozostawała rozdarta miedzy Wschodem a Zachodem. Zupełnie odrębnymi kryteriami charakteryzowała się polityka zagraniczna Rosji.

Pełny opis:

Rozpad ZSRR skutkował wyłonieniem się na wschód od Polski czterech państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Każde z nich prowadziło i prowadzi odmienną politykę zagraniczną. Przedmiotem zajęć są uwarunkowania tej polityki na gruncie kulturowym, geopolitycznym, w realiach stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. Opisowi i analizie poddane zostają także główne kierunki dyplomatycznej aktywności poszczególnych państw. W przypadku Litwy, Białorusi i Ukrainy to w szczególności relacje z Zachodem, Polska oraz Rosją. Odrębnej analizy wymaga polityka Rosji, posiadająca nie tylko regionalne, ale także globalne ambicje.

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i S. Bielenia, Toruń 2008

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Po rozpadzie ZSRR polityka zagraniczna Litwy, Białorusi i Ukrainy mimo wielu podobieństw nie była jednolita. Litwa zmierzała w kierunku pełnej integracji ze światem zachodnim. Politykę Białorusi silnie naznaczyły długoletnie rządy A. Łukaszenki. Ukraina długo pozostawała rozdarta miedzy Wschodem a Zachodem. Zupełnie odrębnymi kryteriami charakteryzowała się polityka zagraniczna Rosji.

Pełny opis:

Rozpad ZSRR skutkował wyłonieniem się na wschód od Polski czterech państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Każde z nich prowadziło i prowadzi odmienną politykę zagraniczną. Przedmiotem zajęć są uwarunkowania tej polityki na gruncie kulturowym, geopolitycznym, w realiach stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. Opisowi i analizie poddane zostają także główne kierunki dyplomatycznej aktywności poszczególnych państw. W przypadku Litwy, Białorusi i Ukrainy to w szczególności relacje z Zachodem, Polska oraz Rosją. Odrębnej analizy wymaga polityka Rosji, posiadająca nie tylko regionalne, ale także globalne ambicje.

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i S. Bielenia, Toruń 2008

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Po rozpadzie ZSRR polityka zagraniczna Litwy, Białorusi i Ukrainy mimo wielu podobieństw nie była jednolita. Litwa zmierzała w kierunku pełnej integracji ze światem zachodnim. Politykę Białorusi silnie naznaczyły długoletnie rządy A. Łukaszenki. Ukraina długo pozostawała rozdarta miedzy Wschodem a Zachodem. Zupełnie odrębnymi kryteriami charakteryzowała się polityka zagraniczna Rosji.

Pełny opis:

Rozpad ZSRR skutkował wyłonieniem się na wschód od Polski czterech państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Każde z nich prowadziło i prowadzi odmienną politykę zagraniczną. Przedmiotem zajęć są uwarunkowania tej polityki na gruncie kulturowym, geopolitycznym, w realiach stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. Opisowi i analizie poddane zostają także główne kierunki dyplomatycznej aktywności poszczególnych państw. W przypadku Litwy, Białorusi i Ukrainy to w szczególności relacje z Zachodem, Polska oraz Rosją. Odrębnej analizy wymaga polityka Rosji, posiadająca nie tylko regionalne, ale także globalne ambicje.

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i S. Bielenia, Toruń 2008

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.