Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-2BOP Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka spec. matematyka finansowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa II 360-FS1-1AL2
Analiza matematyczna II 360-FS1-1AM2

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II, Algebra liniowa II

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie zadań rozpoczętych na laboratoriach i opracowanie w domu materiałów po odbytych zajęciach (wykładach, laboratoriach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja zadań projektowych 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 90 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 1996.

2. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2001.

3. Badania operacyjne, red. naukowa W. Sikora, PWN, Warszawa 2008.

4. B. Guzik Elementy ekonometrii i badań operacyjnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.

5. Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.

6. Ekonometria i badania operacyjne: uzupełnianie z badań operacyjnych red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.

7. G.H Mitchell Badania operacyjne. Metody i przykłady, WNT, Warszawa 1977.

Efekty uczenia się:

Potrafi modelować matematycznie realne problemy decyzyjne - KA6_WG02.

Potrafi rozpoznawać i scharakteryzować metody optymalizacji liniowej, nieliniowej, dyskretnej, wielokryterialnej, w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności - KA6_WG03.

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją liniową i nieliniową - KA6_UW07.

Umie modelować i rozwiązywać zadania programowania dyskretnego, w warunkach ryzyka i niepewności - KA6_UW18.

Umie wykorzystywać dostępne programy wspomagające rozwiązywanie zagadnień decyzyjnych - KA6_UW17.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie metod optymalizacji w procesach decyzyjnych - KA6_KK01.

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze dotyczącej metod optymalizacji, również w języku obcym - KA6_UU02.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz, Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz, Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.