Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3SM
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0600-MS1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-MS1-1AM2
Rachunek prawdopodobieństwa I 0600-MS1-3RP1

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych oraz na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność odczytywania i interpretacji danych statystycznych. Zapoznanie z oprogramowaniem wspomagającym obliczenia statystyczne (np. z pakietem R).

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przdmiot obowiązkowy (?)

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina:matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Rachunek prawdopodobieństwa I

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ETCS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h=30h

udział w ćwiczeniach 15x2h=30h

przygotowanie do zajęć 7x3h=21h

dokończenie zadań rozpoczętych na ćwiczeniach, rozwiązywanie pozostałych zadań z listy, opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) 7x2h=14h

udział w konsultacjach 5x1h=5h

przygotowanie oraz udział w egzaminie 12h + 3h=15h

Wskażniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 68 godzin, 2 ETCS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2 ETCS

Literatura:

1. J. Greń, Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1987.

2. R. Zieliński, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, Warszawa 2004,

http://wojtek.zielinski.statystyka.info/Moj_ojciec/public_html/7ALL.pdf

3. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006, wyd. VI zmienione.

4. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II: statystyka matematyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.

6. W. Niemiro, Statystyka I, 2014,

https://www.mimuw.edu.pl/~pokar/StatystykaI/Literatura/NiemiroBook.pdf

7. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe twierdzenia i techniki estymacji oraz weryfikacji hipotez statystycznych - KA6_WG03, KA6_WG02

Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi - KA6_WG03, KA6_WG02, KA6_UW22

Umie prowadzić proste wnioskowanie statystyczne (wykorzystując odpowiednie narzędzia komputerowe) w zakresie estymacji punktowej, przedziałowej oraz testowania hipotez - KA6_WG03, KA6_WG02, KA6_UW22, KA6_UW23

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)