Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-1NAI
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o administracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy o istocie i roli administracji publicznej, jej relacjach z prawem, społeczeństwem, o obszarach zainteresowań nauki o administracji publicznej, przedstawienie kierunków badawczych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz wybranych aspektach kadr administracji i etyki administracyjnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar administracji publicznej, jej funkcji, zasad działania, jak też jej otoczenia. Studentowi przekazywana jest podstawowa wiedza o istocie i roli administracji publicznej, jej relacjach z prawem, społeczeństwem, o obszarach zainteresowań nauki o administracji publicznej, kierunkach badawczych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz wybranych aspektach kadr administracji i etyki administracyjnej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych w administracji zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy e-learning oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rok studiów/semestr - I rok/semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godziny wykładu (w tym 16 godzin e-learningu - 1/5 w czasie rzeczywistym)

Metody dydaktyczne - wykład, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym 16 godz. e-learninigu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 57 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2004

H. Izdebski, M .Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2006

J. Boć, Administracji publiczna, Kolonia Limited 2006

B .Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009

Z. Leoński, Nauka administracji, C.H. Beck (wydanie 6), 2010

M.Karpiuk, W.Kitler, Nauka administracji, Warszawa 2014

Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017

Wykaz literatury uzupełniającej:

Lynn L.E., The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy, Public Administration Review vol. 58, no. 3, Maj/Czerwiec 1998

B. Kudrycka: W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001

J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresy zarządzania publicznego, Kraków 2002

O.E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, Third Edition, Palgrave Macmillan 2003

B. Guy Peters, Administracja w systemie politycznym, Warszawa 1999

K. Szczerski, Porządki biurokratyczne, Kraków 2004

J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2004

D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, Warszawa 2005

Y. Dror, Zdolność rządzenia, Białystok 2006

M. Kulesza, D. Sześcilo, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

KA6_UW2- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KA6_KR1- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)