Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3WUS
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad ubezpieczeń społecznych w Polsce. W ramach wykładu omówione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń ubezpieczeniowych, w szczególności świadczenia emerytalne z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem rozważań będą w szczególności: ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 300 ze zm.) oraz ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 53).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących ubezpieczonym, w szczególności świadczenia emerytalne z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru społecznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin (w tym 7 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład i konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godzin (w tym 7 godzin e-learningu) ; przygotowanie do zajęć: 37,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 29,5 godzin. Razem: 75 godziny, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

2. I. Jędrasik – Jankowska: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.

3. System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, pod red. G. Szpor, Warszawa

2013

Literatura uzupełniająca

1.Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, pod red. M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa 2012.

2.K. Ślebzak, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.

3.A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

KA6_WK1

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej

KA6_UO2

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

KA6_KO1

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KA6_KR1

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne na ocenę w postaci pisemnego testu z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)