Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1ZUP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Założenia (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien mieć ogólną wiedzę o zasadach, na których oparty jest ustrój państwa i system władz publicznych. Powinien również potrafić samodzielnie uzupełniać posiadaną i nabywaną wiedzę.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja problematyki politycznych zasad ustrojowych w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. ze uwzględnieniem aksjologii i treści ogólnych idei i zasad ustroju państwa demokratycznego; analiza systemu źródeł prawa ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i rangi konstytucji; objaśnienie reguł ustrojowych kształtujących relacje między państwem a jednostką.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne - Konstytucyjny system organów państwowych, Podstawy prawoznawstwa Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 15 godzin ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS – 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017

Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyki, Białystok 2020.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.

J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego (KA7_WG1)

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publiczne (KA7_WK1)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi (KA7_UW3)

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (KA7_UO2)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne/ustne.

Wykład: egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Założenia (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Założenia (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Założenia (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO
Podstawy prawoznawstwa 0700-AN1-1PPA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.