Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia praktyczne4-Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4ZPRPKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne4-Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i/lub współudział w pracach i/lub projektach badawczych. Doktorant podczas IV roku studiów doktoranckich jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia/współprowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin (w tym min. 15 godzin samodzielnego prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok IV/sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin praktyk zawodowych - 90 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 90 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 10 godz. Razem 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 90 godzin, co odpowiada 3,6 pkt ECTS oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz., co odpowiada 0,4 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania - SD_UO02

- samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze - SD_UU01

- praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni - SD_UU02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa - SD_KO01

- podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą - SD_KO02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji (co najmniej 2 hospitacji) lub/i ocena uczestnictwa w realizacji prac i/lub projektów badawczych dokonana przez kierownika prac bądź kierownika projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)