Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-1MAS
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing społeczny
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy na temat marketingu społecznego, jego najważniejszych założeń i zagadnień teoretycznych oraz szczegółowe pokazanie licznych zastosowań praktycznych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 14 godzin wykładu (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 10 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co

odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt.

ECTS

Literatura:

K. Andresen, Marketing Robin Hooda, Warszawa 2007.

R.B. Cialdini,, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004.

Marketing wartości społecznych, red. W. Domachowski, Poznań 2003.

P. Kotler, Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacja non-profit, Warszawa 2007,

Propaganda dobrych serc czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008,

Szlachetna propaganda dobroci, czyli Drugi tom o reklamie społecznej, red. P. Wasilewski, D. Maison, A. Stafiej-Bartosik, Kraków 2007.

M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

Umiejętności, student potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UK2 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: prezentacje koncepcji kampanii społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Projekt grupowy / praca w grupie, przygotowanie prezentacji

Zaliczenie na ocenę na podstawie punktów uzyskanych przez studenta z prezentacji .

Ocena zależna od liczby punktów uzyskanych przez studentów. Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

19-20 pkt. możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

17-18 pkt. – 4,5 (db+)

15-16 pkt.– 4 (db)

13-14 pkt.– 3,5 (dst+)

11-12 pkt. – 3 (dst)

0-10 pkt.– 2 (ndst)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Ziemblicki
Prowadzący grup: Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)