Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PSP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi patologiami psychiki, które utrudniają funkcjonowanie i mają wpływ na zachowania społeczne człowieka, a zwłaszcza zachowania destrukcyjne lub przestępcze.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zaburzeń psychicznych człowieka w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu. Wiedza psychiatryczna i psychologiczna jest wzbogacona wiedzą z antropologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby.

Zajęcia mają na celu omówienie najważniejszych patologii wynikających z problemów neurologicznych, psychiatrycznych i społecznych. Student zdobywa wiedzę o procesach psychicznych mających charakter zaburzeń w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu jednostki. Dodatkowo, materiał z psychologii i psychiatrii jest wzbogacony o kontekst kulturowy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - psychologia

rok studiów II, semestr: I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu

Metody dydaktyczne:

wykład - prezentacja multimedialna, filmy dokumentalne, dyskusja

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta - 14 godz. (w tym 2 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1.Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

2. Cierpiałkowska L., Psychopatologia (2007), Wydawnictwo Naukowe Scholar

3. Seligman, M.,Walker, E., Rosenhan, D. (2017). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student pozna:

KA6_WG3 status człowieka jako sprawcy lub ofiary przestępstwa (pokrzywdzonego)

KA6_WK3 powiązanie kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki

KA6_WK6 biologiczno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka

UMIEJĘTNOŚCI - student będzie potrafił:

KA6_UK2 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych

KA6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KA6_UU2 samodzielnie uzupełniać nową wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student będzie gotów do:

KA6_KK1 samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgać opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny [pytania testowe i otwarte], w zależności od obowiązujących przepisów egzamin może być zdalny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Prowadzący grup: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zaburzeń psychicznych człowieka w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu. Wiedza psychiatryczna i psychologiczna jest wzbogacona wiedzą z antropologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby.

Zajęcia mają na celu omówienie najważniejszych patologii wynikających z problemów neurologicznych, psychiatrycznych i społecznych. Student zdobywa wiedzę o procesach psychicznych mających charakter zaburzeń w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu jednostki. Dodatkowo, materiał z psychologii i psychiatrii jest wzbogacony o kontekst kulturowy.

Literatura:

1.Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

2. Cierpiałkowska L., Psychopatologia (2007), Wydawnictwo Naukowe Scholar

3. Seligman, M.,Walker, E., Rosenhan, D. (2017). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)