Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozakodeksowe prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1POZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozakodeksowe prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki odpowiedzialności za realizację znamion czynów penalizowanych w aktach prawnych innych niż Kodeks karny. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych przestępstw pozakodeksowych. Studentom zostanie przekazana wiedza na temat wybranych aspektów prawa karnego pozakodeksowego, pośród których wymienić należy:

1. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego.

2. Prawo karne pozakodeksowe - zagadnienia wprowadzające, powiązania z przepisami części ogólnej kk.

3. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zwierzętom i zasobom przyrodniczym.

4. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.

5. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko ochronie zabytków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu (w tym 7 godz. zdalnie synchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 14 godz. (7 godz. zdalnie synchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 23,5 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2018.

M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017.

E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja narządów tkanek i komórek. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Białystok 2018.

K. Kuszlewicz, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2021.

J. Warylewski, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 - dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne. Pozytywna ocena z zaliczenia od 51% przewidzianej liczby punktów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)