Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawna ochrona pokrzywdzonego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PRP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona pokrzywdzonego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład, wykład e-learningowy, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz., egzamin: 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

1. C. Kulesza, Wiktymologia procesowa, Temida 2, Białystok 2020

2. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer 2918.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, red. nauk. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2014,

4. A. Budzyńska, O. Trocha, Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2015,

5. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2016.

6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, (§§ 19-21, 38), Warszawa C.H. Beck 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej; KP7_WG1

- w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych; KP7_WG2

- w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości; KP7_WK3

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego; KP7_UK1

- prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego; KP7_UK2

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; KP7_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, 3 pytania w formie opisowej

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)