Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2SEMKW
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu techniki pisania pracy magisterskiej

ukazującej sposób organizacji procesu jej przygotowania, prawidłowego

formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy, stawiania

poprawnych tez, wyprowadzania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych

problemów i zagadnień, samodzielnej interpretacji przepisów prawa, analizy

stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa, a także sposobów prezentacji

wyników.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – seminarium magisterskie.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godz. seminarium (w tym 11 godz. zdalnie synchronicznie i 5 godz. zdalnie asynchronicznie)

Metoda seminaryjna, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym 11 godz. zdalnie synchronicznie i 5 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 73 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii.

6. W. J. Kosior, Odpowiedzialność karna za pisanie prac dyplomowych na zlecenie i za posługiwanie się nimi, Prok. i Pr. 2023, nr 4, s. 87-105.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności

kryminologii ze względu na szerokie spektrum

badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

KP7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości

KP7_WK5 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości

Absolwent potrafi:

KP7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia

(w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu

procesów prawno-społeczno-gospodarczopolitycznych, ich wpływu na przestępczość oraz

prognozować jej rozwój

KP7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować

odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy

przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych

KP7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i

narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju

przestępczości

KP7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne

KP7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą

rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej

realizacji postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i złożenie pracy w terminie wyznaczonym przez promotora, 1 obecność dopuszczalna, pozostałe do zaliczenia na najbliższych konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie do zajęć i napisanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)