Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2SEMKW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy naukowej. Poprzez

uczestnictwo w seminarium student uczy się sposobu organizacji procesu pisania pracy

magisterskiej, prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy,

stawiania poprawnych tez, wyciągania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych

problemów i zagadnień, a także sposobów prezentacji wyników. Dodatkowo, seminarium

ma na celu przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów

prawa, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa oraz przygotowanie do obrony pracy dyplomowej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy z prawa karnego materialnego, kryminologii i metodologii badań. Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną dotyczącą przedmiotu analiz.

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja poszczególnych części opracowania

5. Złożenie pracy magisterskiej

6. Weryfikacja opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – seminarium magisterskie.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin wykładu (w tym 16 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne – konsultacje grupowe i indywidualne, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym 16 w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 84 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA7_WG1 w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

KA7_WG6 w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości

KA7_WK5 w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

Potrafi:

KA7_UW3 dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój

KA7_UW4 formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych

KA7_UW5 przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości

KA7_UK3 przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne

KA7_UO1 współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie do zajęć i napisanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.