Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3PRD
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazanie znaczenia i roli prawa rodzinnego i opiekuńczego jako regulatora doniosłych stosunków społecznych,

- wyjaśnienie zakresu regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów normatywnych dotyczących stosunków rodzinnych,

- charakterystyka podstawowych instytucji prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji między rodzicami a dziećmi,

- ukazanie związków prawa rodzinnego i opiekuńczego z naukami penalnymi.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje problematykę prawa małżeńskiego, relacji między rodzicami a dziećmi, zastępczego środowiska rodzinnego oraz obowiązku alimentacyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne

Rok studiów/sem. - St I stopnia, rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 w formie zdalnej asynchronicznej) i 15 godzin ćwiczeń (w tym 7 w formie zdalnej asynchronicznej).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 32 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co razem odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Komentarz do kodeksu rodzinnego pod red. K. Osajdy, K. Pietrzykowskiego. Legalis 2020

N. Szok, R. Terlecki, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego

- student uświadamia sobie źródła zagrożeń stosunków rodzinnych zjawiskami patologicznymi

- student rozumie znaczenie regulacji prawnorodzinnych oraz działalności orzeczniczej sądów na rzecz prawidłowego funkcjonowania stosunków rodzinnych

Umiejętności:

- student posiadania umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej z prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie prawnej oceny wybranych przypadków,

- student potrafi wskazać typy zagrożeń dla stosunków rodzinnych eliminowanych w na zasadach określonych w k.r.o. w trybie postępowania przed sądem opiekuńczym

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- student uświadamia sobie konieczność śledzenia i przyswajania najnowszych osiągnięć w interesującej go specjalności,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu. Egzamin pisemny lub ustny w sesji. Istnieje też możliwość zorganizowania egzaminu zerowego. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Krzysztof Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)