Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przeciwdziałania przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2SPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie przeciwdziałania przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie genezy, metod, sposobów zapobiegania przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji o instytucjonalnym systemie działań zapobiegawczych. Wskazuje na strategie oraz innowacyjne formy działań podejmowane przez uprawnione podmioty, które realizują zadania ustawowe na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. wykładu (8 zdalnie, w tym 2 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje, prezentacje, metoda pokazu.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 20 godz.,(8 zdalnie, w tym 2 synchronicznie, 6 asynchronicznie) przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 23,5 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

1. Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa 2000.

2. Błachut J., Gaberze A. Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999.

3. Cielecki T., Prewencja kryminalna, Opole 2004.

4. Czapska J., Krupiarz W. Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.

5. Czapska J., Krupiarz W. (red.), Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.

6. Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002.

7. Gruszczak, A., Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

8. Głowacki R., Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej, Szczytno 2009

9. Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości, Ossolineum 1984

10. Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008

11. Urban A., Prewencja kryminalna, Szczytno 2006.

12. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WAiP 2009

13. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.

14. Głowacki R., Łojek K., Urban A., Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości, Szczytno 2005

15. Czapska J. red. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni Teoria. Badania. Praktyka, Wyd. UJ 2012

16. Filipkowski. W. (red. naukowy), E.W. Pływaczeski (red. naukowy), Z. Rau(red. Naukowy), Przestępczości w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno – informatyczne, Wolters Kluwer 2015

17. Maciaszczyk P., Mazur S.M (red. naukowa), Bezpieczeństwo w świetle uwarunkowań polityki społecznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego, 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości,

KA7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne

KA7_UO2 - kierować pracą zespołów oraz partycypować w kolegialnym przygotowaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 - dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości

KA7_KO2 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości

KA7_KO4 - wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w postaci opracowania strategii profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych i kryminologicznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne .

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)