Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 50 godzin wykładu i 50 godzin ćwiczeń (w tym 25 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 25 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS.

Literatura:

1. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 4., Warszawa 2012

2. T. Bojarski (red. nauk.) , Kodeks karny, Komentarz 2016 LEX

3. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2012.

4. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2022.

5. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

6. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2020.

7. V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, wyd. 12, Warszawa 2019.

8. A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2020

10. M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020

11. W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny, komentarz, Warszawa 2013.

12. A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3;

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4;

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UO1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie pisemne/ustne.

Wykład: egzamin pisemny.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykład - zgodnie z Komunikatem nr 7/2021 Dziekana Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Ewa Guzik-Makaruk, Paulina Pawluczuk-Bućko, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Aleksandra Stachelska, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Aleksandra Stachelska, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)