Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PMP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty ogólne kierunkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym w szczególności przedstawienie zagadnień związanych z istotą, cechami charakterystycznymi, źródłami, podmiotami prawa międzynarodowego publicznego oraz z jego głównymi obszarami, a także z relacjami między prawem międzynarodowym a prawem krajowym i unijnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godz. wykładu (w tym 20 godz. w e-learningu) i 45 godz. ćwiczeń (w tym 20 godz. w e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Punkty ECTS – 8.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 85 godz. (w tym 40 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 55 godz., egzamin 1 godz. Razem: 241 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 120 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2019,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2020,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011,

B. Sonczyk, A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018,

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014,

B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 2001,

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011,

M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008,

M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013,

I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Warszawa 2019,

M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001,

M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA: ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red. nauk.),

I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights, Białystok 2011.

A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014

M. Łukowski, Ramy prawne funkcjonowania Private Military, Warszawa 2020

Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4 „Prawo międzynarodowe publiczne”, tom pod red. J. Symonidesa i D. Pyć, Warszawa 2014

T. Srogosz, Międzynarodowe prawo żywnościowe, Warszawa 2020

M. Perkowski, W. Zoń, P. Saganek, The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properties, Brill 2022

M. Perkowski, K. Wnorowski, Międzynarodowa współpraca regionów a źródła prawa międzynarodowego, [w:] Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego, pod red. B. Mielnik, Wrocław, 2017, s. 207-224

M. Perkowski, M. Oksztulski Wykształcony autysta na polskim rynku pracy a międzynarodowy standard traktowania, [w:] Dorobek i rozwój nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku: księga dedykowana pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego, red. P. Nowik, I. Sierocka, W. Witoszko, K. Żywolewska, Białystok 2022, s. 239-253

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KP7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

KP7_WK4 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KP7_UW2 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

KP7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych

KP7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: egzamin (wykład), kolokwium końcowe (ćwiczenia), ocena części e-learningowej (ćwiczenia), ocena aktywności w trakcie zajęć (ćwiczenia).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kryteria oceniania:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny*. Forma: testu (20 pytań) oraz jedno pytanie opisowe.

Skala ocen: od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

91-100% punktów możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

81-90% – 4,5 (db+)

71-80% – 4 (db)

61-70% – 3,5 (dst+)

51-60% – 3 (dst)

0-50% – 2 (ndst)

* W szczególnych, jednostkowych przypadkach możliwość zorganizowania indywidualnego egzaminu ustnego na zasadach uzgodnionych z egzaminatorem z zachowaniem ww. skali ocen.

Ćwiczenia: Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności (4 godz.) na zajęciach oraz zaliczenie części zdalnej (e-learning) na minimum 80% punktów możliwych do uzyskania. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach, lub w innej formie uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Każdy moduł ćwiczeń realizowany zdalnie (e-learning) kończy się testem.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym (kolokwium) w formie testu (20 pytań) oraz pytania opisowego, obejmującym materiał z ćwiczeń w sali oraz w e-learningu.

Skala ocen: od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

91-100% punktów możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

81-90% – 4,5 (db+)

71-80% – 4 (db)

61-70% – 3,5 (dst+)

51-60% – 3 (dst)

0-50% – 2 (ndst)

Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść pozytywną ocenę końcową z zaliczenia o max. 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Jakub Farhan, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Marta Jamiołkowska, Maciej Perkowski, Charles Francis Szymanski, Patryk Topolski, Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Maciej Perkowski, Konrad Wnorowski, Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Izabela Kraśnicka, Maciej Perkowski, Konrad Wnorowski, Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)