Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PPU Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Letni
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 0700-PS5-2OPR

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy za zakresy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności dotyczącej źródeł, przedmiotu prawa pracy i podmiotów prawa pracy, rozwiązywania umów o pracę, roszczeń pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, wygaśnięcia stosunku pracy, zwolnień grupowych, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom, zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, odpowiedzialności pracowników, uprawnień urlopowych pracowników, a także zbiorowego prawo pracy, zakresu przedmiotowego ubezpieczeń społecznych, zasady systemu ubezpieczeniowego, stosunku ubezpieczeniowego i świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wykład poświęcony jest omówieniu węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy.

Ćwiczenia służą zapoznaniu studentów z orzecznictwem przydatnym do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Z jednej strony idzie w nim o omówienie węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy, z drugiej o pogłębienie, szczegółowe przedstawienie kwestii z zakresu dogmatyki prawa pracy. W wyborze tych ostatnich pod uwagę wzięto także doniosłość społeczno – gospodarczą i polityczną podejmowanych kwestii oraz stopień trudności interpretacyjnych, które się z nimi wiążą. Zasadniczo tematy wykładu nie stanowią powtórzenia tematyki przedstawianej na ćwiczeniach.

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych unormowań prawa pracy, w szczególności przepisów Kodeksu pracy, zapoznanie z orzecznictwem przydatnym do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego. Zajęcia koncentrują się na problematyce indywidualnego stosunku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI

Wymagania wstępne - Prawo cywilne. Część I (ogólna, prawo rzeczowe)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 98 godzin, w tym 50 godzin wykładu (w całości realizowany zdalnie) i 48 godzin ćwiczeń (w tym 12 godzin e-learningu w sem. zim.)

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 98 godzin (w tym 12 godzin e-learningu); przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godzin; egzamin 2 godziny; Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura: Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2019.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia, K_W05 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_ U04 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej”, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Kompetencje społeczne:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej”, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje,

egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie blackboard lub

egzamin pisemny lub egzamin ustny polegający na odpowiedzi na 3 pytania opisowe z listy zagadnień przekazanych studentom w trakcie zajęć

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium lub rozwiązania testu w czasie rzeczywistym na platformie lub zaliczenia ustnego oraz aktywności na zajęciach oraz aktywności studenta w rozwiązywaniu kazusów oraz udzielaniu pytań wysyłanych przez usos mail lub na platformie blackboard. Uwzględnienie zadań z e-learningu jako obecność na zajęciach oraz aktywność z zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Jolanta Drobot, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 0700-PS5-2OPR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Z jednej strony idzie w nim o omówienie węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy, z drugiej o pogłębienie, szczegółowe przedstawienie kwestii z zakresu dogmatyki prawa pracy. W wyborze tych ostatnich pod uwagę wzięto także doniosłość społeczno – gospodarczą i polityczną podejmowanych kwestii oraz stopień trudności interpretacyjnych, które się z nimi wiążą. Zasadniczo tematy wykładu nie stanowią powtórzenia tematyki przedstawianej na ćwiczeniach.

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych unormowań prawa pracy, w szczególności przepisów Kodeksu pracy, zapoznanie z orzecznictwem przydatnym do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego. Zajęcia koncentrują się na problematyce indywidualnego stosunku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI

Wymagania wstępne - Prawo cywilne. Część I (ogólna, prawo rzeczowe)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 98 godzin, w tym 50 godzin wykładu (w całości realizowany zdalnie) i 48 godzin ćwiczeń (w tym 12 godzin e-learningu w sem. zim.)

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 98 godzin (w tym 12 godzin e-learningu); przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godzin; egzamin 2 godziny; Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2019.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 0700-PS5-2OPR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Z jednej strony idzie w nim o omówienie węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy, z drugiej o pogłębienie, szczegółowe przedstawienie kwestii z zakresu dogmatyki prawa pracy. W wyborze tych ostatnich pod uwagę wzięto także doniosłość społeczno – gospodarczą i polityczną podejmowanych kwestii oraz stopień trudności interpretacyjnych, które się z nimi wiążą. Zasadniczo tematy wykładu nie stanowią powtórzenia tematyki przedstawianej na ćwiczeniach.

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych unormowań prawa pracy, w szczególności przepisów Kodeksu pracy, zapoznanie z orzecznictwem przydatnym do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego. Zajęcia koncentrują się na problematyce indywidualnego stosunku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI

Wymagania wstępne - Prawo cywilne. Część I (ogólna, prawo rzeczowe)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 98 godzin, w tym 50 godzin wykładu (w całości realizowany zdalnie) i 48 godzin ćwiczeń (w tym 12 godzin e-learningu w sem. zim.)

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 98 godzin (w tym 12 godzin e-learningu); przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godzin; egzamin 2 godziny; Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2019.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.