Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Banking Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Banking Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przestawienie studentom podstawowej wiedzy na temat szeregu aspektów prawa bankowego i bankowości centralnej, specyficznej roli, funkcjach i statusie prawnym banku centralnego w ramach systemy państwowego i systemu bankowego. Aspekty te będą dotyczyć Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego oraz Systemu Rezerwy Federalnej (FED).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem.: rok IV / 8 sem.

Wymagania wstępne: wiedza na temat prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej, teoria finansów publicznych i prawa finansowego.

Liczba godzin: 16 (wykłady)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (w godz.): udział w zajęciach - 16, przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 50, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 34. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

1) Baka W., Bankowość centralna, Warsaw 2001

2) Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, Warsaw 2008

3) EBC, The Monetarny Policy of EBC 2011, Frankfurt am Main (Germany) 2011

4) Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Warsaw 2004

5) Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warsaw 1999

6) Kosikowski C., Financial Law of the European Union, Bialystok 2008

7) Lenaerts K., Nuffel P. V., European Union Law, London 2011

8) Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warsaw 2008

9) Scheller H. K., The European Central Bank. History, role and functions, Frankfurt am Main (Germany) 2006

10) The Federal Reserve System. Purposes and Functions, Washington 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu publicznego prawa bankowego, także z uwzględnieniem prawa UE i Europejskiego Systemu Banków Centralnych - K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla publicznego prawa bankowego (z uwzględnieniem prawa UE) - K_W08.

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach publicznego prawa bankowego i prawa finansowego (z uwzględnieniem prawa UE) - K_U01;

- posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu publicznego prawa bankowego - K_U05.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu publicznego prawa bankowego (z uwzględnieniem prawa UE), rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach i zaliczenie testowe na ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)